กระบวนการเสริมสร้าง ค่านิยม และความสัมพันธ์ต่อวัฒนธรรม

ค่านิยม  และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่สมาชิกในองค์กรใช้มาตรฐานในการประเมินต่อคำสั่งต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ  จึงเกิดการอบรมตีกรอบให้แก่องค์กรที่มีการปฏิบัติให้ถูกต้องที่สุดในแนวทางการทำงาน โดยสมาชิกทุกคนต้องรับรู้และร่วมแรงการปฏิบัติงานซึ่งจะนำพาไปสู่ การปฏิบัติที่สอดคล้องกับค่านิยมจนกลายเป็นวัฒนธรรมทางองค์กร รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีค่ากำหนดค่านิยมถือเป็นแกนของวัฒนธรรมขององค์กรเป็น ขั้นตอนแรกจากนั้นจะต้องมีสิ่งสื่อสารค่านิยมให้กายเป็นพฤติกรรมของคนในองค์ก รจะต้องมีแรงเสริมสร้างเพื่อบุคลากรทั้งหมดปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมในองค์กรที่สุด โดยค่านิยมนี้มีความเป็นมาตั้งแต่กรมทรัพยากรธรณีโครงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีพระบรมราโชวาทการให้มีการประกาศตั้ง  กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา  ขึ้นในกระทรวงเกษตรที่การเมื่อวันที่ 1 มกราคม ร.ศ110   ในต่อมาได้ย้ายสังกัดไปขึ้นกับกระทรวงต่าง ๆ ตามยุคสมัยที่ 6 คือกระทรวงเกษตรราชาธิราช ภายหลังได้มีการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ 2545 ของกรมทรัพยากรธรณี หรือวัฒนธรรมขององค์กรเป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกยึดถือ และปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นนิสัยและความเคยชินเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นวิถีปฏิบัติ  แต่ปฏิวัติโดยความเชื่อของค่านิยมร่วมทางภาษาวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ทำให้คนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมอย่างมีระเบียบและมีความสุขสงบเป็นห่วงของวัฒนธรรมออกมา ค่านิยม ในรูปแบบของจริยธรรมตลอดค่าของความนิยมที่ได้ใช้การตัดสินใจ หรือว่าการวินิจฉัยสั่งการตามใจระยะทำขององค์กรถือ เป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากทำให้การดำเนินงานขององค์กรก้าวหน้า และส่งผลให้องค์กรนั้น ได้รับความเชื่อถือจากสังคมจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องนำเอาจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและการแก้ไขอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือภาพพจน์ที่ดีในระยะยาวขององค์กร ดูในองค์กรทางเกิดการรวมกลุ่มของคนที่มีระเบียบอย่างที่จัดวางไว้ ถ้าปัจเจกบุคคลจะเห็นได้ว่าบุคคลจะกระทำไปตามเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้อาศัยอยู่ในส่วนรวมของใจและจิตใจเป็นตัวนำที่เอามากล่าวกันว่าสำเร็จด้วยใจ เมื่อพวกเขาอาศัยอยู่รวมกันแล้วสิ่งที่ผูกความแตกต่างของจิตใจ เรามีให้อยู่ด้วยกันไโดยเฉพาะค่านิยมที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่ตนเองนั้นมีวิถีชีวิตอยู่และความสอดคล้องกันได้สิ่งนั้น ๆ คือวัฒนธรรมแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะมีผลกระทบต่อองค์กร โดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยีที่จะสามารถทำให้งานง่ายขึ้นทำให้การทำงานของยุคข้อมูลข่าวสาร หรือยุคโลกาภิวัตน์สามารถที่จะจัดขนาดขององค์กรให้เล็กลง ค่านิยม เริ่มมีการกระจายอำนาจออกไปให้บริการอย่างกว้างขวาง เฉพาะพื้นที่เฉพาะรายเฉพาะด้านชนกลุ่มคนเหล่านี้มีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม อย่างเช่น กลุ่มบัญชีกลุ่มนิติกร กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ

ค่านิยม

ประโยชน์ของ ค่านิยม ที่มีต่อบุคลากร

การยอมรับพร้อมที่จะปฏิบัติตามคุณค่าที่คู่ควรว่ากลุ่มคนมีอยู่ต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นวัดถูกทางความคิดอุดมคติ ค่านิยม พร้อมทั้งการกระทำทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุนทรียภาพ โดยจะมีการประเมินค่าทักษะต่าง ๆ โดยที่ถ้วนรอบคอบ เนื่องจากองค์กรนาน ๆ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการบริหารให้ทันสมัย ต่อเหตุการณ์สภาวะของรูปมากยิ่งขึ้นจึงต้องเตรียมตัว และตื่นตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงถ้าคนในองค์กรขาด คุณภาพก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ ฉะนั้น แล้ววัฒนธรรมขององค์กรจึงมีการเปรียบเสมือนรากแก่นขององค์กร ซึ่งเป็นตัวผลักดันและขับเคลื่อนในองค์กรก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจและคุณอายุที่กำหนดเอาไว้ซึ่งคนในองค์กร ต้องดูแลและเสริมสร้างวัฒนธรรมน้ำสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรเพื่อนำพาไปสู่ความสำเร็จในอนาคต  

ค่านิยมที่มีประโยชน์ต่อบุคลากร สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ง่ายขึ้น และใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นมีความสุข เนื่องจากมีแบบแผนทางการปฏิบัติซึ่งวัตถุ ค่านิยม ว่าสิ่งใดถูกว่าสิ่งใดผิดมีคุณค่าหรือว่าไม่มีคุณค่าที่จะทำบุคลากรได้เห็นทิศทาง และเข้าใจแนวทางในการทำงานของคนในองค์กรมากยิ่งขึ้นทำให้งานนั้นบรรลุผลสำเร็จและมุ่งสู่ความก้าวหน้า

สามารถติดตามข่าวสารดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> arki-online

เทศกาลสำคัญ Christmas ของศริสต์ศาสนิกชน

เทศกาลสำคัญ   Christmas เป็นเทศกาลของวันสมโภชพระคริสต์สมภพ เป็นการจัดขึ้นประจำทุกปี  เป็นวันหยุดทางศาสนาของคริส ซึ่งจะมีจำนวนประชากรหลาย ๆ พันล้านคนทั่วโลก นิยมเฉลิมฉลองถือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่จัดขึ้นในวันที่ 25 ของทุกปีข่าวนี้ ซึ่งวันดังกล่าวนี้เป็นการเน้นพิธีทางศาสนาของคริสต์ศาสนิกชนเป็นสำคัญ 

วันคริสต์มาสเป็นวันหยุดข้าราชการเวลาทั่วโลก รวมถึงผู้ที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์สนิกชนก็หันมาฉลองกันมากยิ่งขึ้น ถือว่าผู้คนส่วนมากในรูปถึงแม้จะไม่ได้นับถือในศาสนาเดียวกัน ต่างก็มีการเฉลิมฉลองใน เทศกาลนี้ถือว่าเป็นการให้เกียรติ และการสรรเสริญเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาส นับตั้งแต่วันแรกที่เข้าสู่เดือนธันวาคมจะเห็นได้ว่าชายฝั่งตลอดวันตก โดยทั่วไปหรือว่าวันที่ 24 ของทุกปี 

ในรูปแบบของปฏิทินสมัยใหม่จะมีความหมาย คือตอนเย็นของวันคริสต์มาสจะมีการเฉลิมฉลอง เพื่อแต่นึกถึงการประสูติพระเยซู นับเป็นอีกว่าเป็นวันที่ฉลองที่มีความสำคัญ และความหมายที่สุดวันนึงเพราะศาสนาคริสต์ถือว่าพระเยซูไม่ได้เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่เกิดมาเหมือนกับเด็ก ๆ เทศกาลสำคัญ โดยทั่วไปแต่พระองค์นั้นเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดและมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้าของมนุษย์ในพระองค์เอง

เทศกาลสำคัญ

เทศกาลสำคัญ ของศาสนาคริสต์

การเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสนี้ในหลักของเทศกาล รวมถึงประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์ประเทศเหล่านี้เทศกาลสำคัญ  ได้รับการเอาเทศกาลคริสต์มาสเข้ามาอยู่ระหว่างที่ถูกปกครองเป็นอาณานิคมอย่างเช่น ฮ่องกงในส่วนของประเทศอื่น ๆ ก็ค่อย ๆ รับและซึมซับศาสนิกชนกลุ่มน้อย รวมถึงการได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ของต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยอีกด้วย เพราะเป็นประเพณีที่ค่อนข้างมั่นคงคริสต์มาสก็ได้มีการปรับปรุงจนกระทั่งการเมือง เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นของส่วนภูมิภาคในตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่รับรู้กันดีว่าในภาคอิสานนี้จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหมู่บ้านหนึ่งที่มีศาสนาคริสต์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งนั่นก็ คือ หมู่บ้านท่าแร่เป็นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครที่มีการนำเสนอ และการจัดขบวนนำเอาซานตาคลอส และบุคคลที่เป็นสัญลักษณ์ของเทศกาล ๆ จัดขึ้น มีการแลกของขวัญกันซานตาคลอสไป เคาะตามประตูบ้านให้ของขวัญและรูปกลุ่มเด็ก โดยการตะคร้อตัวจริงนั้นเป็นนักบุญนิโคลัสเป็นบาทหลวงของชาวตุรกีซึ่งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 4  ผู้ขึ้นชื่อเรื่องของความใจดีโดยเฉพาะกับเด็ก ๆ ต่อมาท่านได้รู้จักกันการเป็นจำนวนกว้างในชื่อของ ซินเดอคลาส  เป็นภาพของซานตาคลอสชายร่างผอมสูงสวมชุดสีเขียวหรือว่าน้ำตาลทรายแดง ต่อมาศิลปินชาวสวีเดนผู้ใดคิดค้นรูปลักษณะของซานตาคลอสในแบบที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยเธอได้เขียนภาพวาดในบัตรอวยพรในวันคริสต์มาสของทุกปีให้นิยมไปในทั่วโลก เป็นการเขียนภาพชาวสวีเดน Hayden Bomb เป็นการนำภาพเขียนชายที่มีหนวดเคราสีขาวสวมแว่นตาหมวก  ลักษณะบุคลิกใจดีและท่าทางร่าเริง 

เทศกาลคริสต์มาสมีเพลงประจำเทศกาลเป็นภาษา ของการร้องลาตินในลักษณะเพลงที่เป็นแบบสง่างาม เทศกาลสำคัญเน้นถึงความหมายในการเสด็จมาของพระเยซูแต่ในศตวรรษที่ 12 ได้มีการวิวัฒนาในด้านเพลงรวมถึงเรื่องราว ประเทศอิตาลีโดยนักบุญฟรังซิส อัสซีซี โดยนักบวชเป็นผู้ที่มีส่วนในการสนับสนุนให้มีเพลงคริสต์มาสขึ้นมาใหม่ ซึ่งชาวบ้านต่างชอบกันมากมีทำนองที่ร่าเริงกว่าแต่ก่อน และเน้นถึงความชื่นชมยินดีของเทศกาลนั่นก็ คือ เพลง Oh come,All Ye Faithful หรือ Adeste Fideles และเพลง  silent night,Holy night อย่างไรก็ตามไม่ว่าซานตาคลอสนั้นจะอยู่ที่ไหนเชื้อชาติใด ต่างเป็นที่รักใคร่เพียงแค่ได้ยิน คำว่าซานตาคลอสพร้อมที่จะแจกของขวัญมาเคาะประตูบ้านในเทศกาลคริสต์มาสของทุกปี ต่างเกิดความรักความเมตตาความกรุณา และความน่ารักสดใสของเด็ก ๆ ที่มีให้กับซานตาคลอสซึ่งเป็นของสากลสำหรับมนุษยชนทุกภาษาและทั่วทุกที่ 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Click>>> arki-online

สุญญากาศ กับความหมายพื้นฐานความรู้เบื้องต้น

สุญญากาศ คือปริมาตรที่หมายถึงปฏิภูมิหรือว่ารูปทรงสามมิติ ซึ่งยึดเป็นวัตถุบรรจุ ในภาชนะไม่ว่าจะเป็นสถานะใด ๆ แต่บ่อยครั้งปริมาณระบุปริมาตรเป็นตัวเลข โดยจะมีหน่วยเป็นตัวกำกับ อย่างเช่น ลูกบาสเป็นเซนซึ่งหน่วยและอนุพันธ์เอสไอ นอกจากนี้ยังเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าปริมาณของภาชนะ คือ ความจุ ของภาชนะเช่นปริมาณของเหลวหรือว่าแก๊สที่ภาชนะนั้นสามารถบรรจุได้มากกว่า คือ เนื้อของวัตถุของภาชนะเป็นรูปทรง 3 มิติทางคณิตศาสตร์ 

มักถูกกำหนดปริมาณขึ้นมาพร้อม ๆ กันปริมาตรของรูปทรงอย่างง่ายบางชนิดมีความยาวเท่ากันสันขอบตรงและรูปร่างกลม เป็นต้น โดยจะมีการคำนวณได้ง่ายโดยใช้หลักสูตรต่าง ๆ ทางเรขาคณิตศาสตร์ส่วนปริมาตรของรูปทรงที่ซับซ้อนกันยิ่งขึ้นสามารถที่จะคำนวณได้ โดยแคลคูลัสเชิงปฏิสัมพันธ์ที่เราสามารถทราบสูงสำหรับขอบเขตของรูปทรงนั้นเป็นรูปร่าง 1 มิติ ถูกกำหนดให้มีปริมาตรเป็นศูนย์ในปริภูมิสามมิติ นอกจากนี้ยังมีความหนาแน่นของวัตถุที่ถูกนิยามจากมวลต่อปริมาตร 1 หน่วย ส่วนกับความหนาแน่น คือ ปริมาตรจำเพาะซึ่งนิยามจากปริมาตรหารด้วยมวล  ซึ่งไม่มีสสารอยู่ภายในเหมือนกับความดันแก๊สที่น้อยกว่า ความดันของบรรยากาศ (ที่รู้จักกันดีในชื่อของความดันบรรยากาศและความดันอากาศเป็นความดันภายใต้ชั้นบรรยากาศของโลก โดยทั่วไปแล้วความกดอากาศจะมีค่าข้างเคียงกับความกดอากาศที่เกิดขึ้น น้ำหนักของอากาศจะอยู่บนจุดต่าง ๆ ที่มีความหมายว่าจุดที่มีความกดอากาศต่ำจะมีอากาศที่มีมวลต่ำอยู่ข้างบนพื้นที่) แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะทำให้ปริมาตร ในช่องว่างเปล่านั้นได้สมบูรณ์ที่เรียกว่าสุญญากาศ สมบูรณ์  Perfect vacuum ที่มีความดันแก๊สอยู่เป็นสูงจึงเป็นแนวคิดที่ไม่สามารถสังเกตคาดการณ์ได้ในทางปฏิบัติ ต่อมานักฟิสิกส์มักถูกเพียงเกี่ยวกับเรื่องการทดลอง ในอุดมคติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสุญญากาศที่สมบูรณ์ โดยใช้คำว่าสุญญากาศแทนสุญญากาศสมบูรณ์และใช้ คำว่า สุญญากาศบางส่วนแทนความหมายของสุญญากาศที่เกิดขึ้นได้จริง   

สุญญากาศ

คุณภาพของ สุญญากาศ ทั่วไป

คุณภาพของสุญญากาศ หมายถึงระดับและสภาวะที่เข้าใกล้กันกับบรรยากาศที่สมบูรณ์ บวกกับความดันแก๊สที่เหลือจะถูกใช้เป็นตัววัดคุณภาพของสุญญากาศเป็นหลัก โดยการวัดนี้ในหน่วยของทอรร์ หรือหน่วยของเอสไอ  (เป็นหน่วยที่วัดระดับประเทศหรือว่าระบบ SI ในระบบการวัดที่มีการปรับปรุง ระบบเมตริกโดยจะมีการเน้นสร้างมาจากหน่วยฐานทั้ง 7 และใช้ระบบเกี่ยวกับเลขฐานสิบ ซึ่งถือว่าเป็นระบบเกี่ยวกับการวัดที่ใช้แพร่หลายที่สุดในโลก ทั้งในชีวิตประจำวันและในทางวิทยาศาสตร์)  โดยความดันที่ยิ่งเหลือน้อย หมายถึงคุณภาพที่ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีตัวแปรอื่นที่ต้องอ่านออกไปภายหลังคือ ทฤษฎีควอนตัม (ทฤษฎีที่หมายถึงภายใต้แบบจำลองของบอร์หรือทฤษฎีสนามควอนตัม และกลศาสตร์ควอนตัม) ที่ได้กำหนดขอบเขตสำหรับคุณภาพของสุญญากาศที่ดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้จึงทำให้การคาดเดาได้ว่าไม่มีปริมาณในช่องว่างใดช่วงว่างหนึ่ง ทำให้สุญญากาศนั้นเป็นสุญญากาศที่สมบูรณ์   ทางอวกาศ(คือความว่างเปล่าที่ไม่มีอยู่ในระหว่างวัตถุท้องฟ้า รวมถึงลูกเอากาดไม่ได้ว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิงแต่จะประกอบไปด้วยสุญญากาศที่แข็ง และอนุภาคความหนาแน่นต่ำซึ่งจะมีพลาสมาของไฮโดรเจน และฮีเลียมเป็นหลักเช่นเดียวกับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กกับนิวตริโน) เป็นสภาพสุญญากาศที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างจะสูง โดยทางธรรมชาติและศูนย์ยากาศที่มีคุณภาพสูงนั้นสามารถที่จะสร้างขึ้นได้ โดยเทคโนโลยีที่ปัจจุบันนั้นเรามีผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการคิดค้นทดลอง รวมถึงสภาพสูญญากาศคุณภาพต่ำที่ได้ถูกใช้เพื่อการดูดและสูบกว่าหลายพันปี 

โดยในสูญญากาศของหัวข้อทาง ปรัชญา(หลักความรู้และหลักความเป็นจริงโดยบรรดาความรู้ทั้งหลายของมนุษยชนชาติ ที่อาจแบ่งได้เป็น 2 เรื่องใหญ่ ๆ ก็ คือ เรื่อง 1 ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่นฟิสิกส์ที่มีหน้าที่และเป้าหมายในการศึกษาเพื่อหาความจริงต่าง ๆ และการเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติมากกว่าสิ่งที่อยู่รอบตัว

เรื่องที่ 2 คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคม อย่างเช่น เศรษฐศาสตร์ที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับการศึกษาระบบเศรษฐศาสตร์ สุญญากาศ ของสังคมและรัฐศาสตร์ที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับระบบทางการเมืองของสังคม) ที่ปรากฏขึ้นในแต่ก่อนตั้งแต่ยุคกรีกโบราณจนถึงปัจจุบัน

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ ที่เติมได้ที่ คลิก>>> arki-online

อารมณ์แปรปรวน กับจัดการจุดเริ่มต้นของซึมเศร้า

อารมณ์แปรปรวน   พื้นฐานของคนเรานั้นจะมีทั้งอารมณ์ไม่ดีและอารมณ์ดีอยู่เสมอกันเมื่อเรารู้สึกตื่นเต้นจะมีอารมณ์ดีเกิดขึ้น มาเมื่อรู้สึกหดหู่โดยปกติแล้วจะเกิดอารมณ์ไม่ดี แต่เราสามารถที่จะจัดการอารมณ์ที่ไม่ดีเรานั้นลดน้อยลงไปกว่าอารมณ์ดี ซึ่งในบางช่วงแล้วคนที่เกิดเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนนี้จะเกิดภาวะจิตใจอารมณ์ทุกท่านหรือว่าซึมเศร้าร่วมอยู่ด้วย คนที่จะสามารถแสดงอารมณ์แปรปรวนมีถึง 2 ขั้วในการแสดงอารมณ์ที่หดหู่ หรือว่าอาจรู้สึกรำคาญใจชั่วคราวแต่ส่วนมากพวกเขาเหล่านี้มักได้รับการวินิจฉัยที่ผิด ว่าเป็นโรคซึมเศร้าในขั้นเดียวโดยเราจะแบ่งได้ทั้งหมด 4 ประเภท คือ

1. อารมณ์ 2 ขั้วชนิดที่ 1 ที่มีอารมณ์ปรวนแปรถึง 2 ครั้งติดต่อกันใน 1 สัปดาห์ จะมีบางอารมณ์ที่รู้สึกคุ้มคลั่งอย่างรุนแรงแม้กระทั่งเห็นภาพซ้อน หรือว่าภาพลวงตาเกิดขึ้นนั่นเอง

2.อารมณ์ปรวนแปร 2 ขั้ว ชนิดที่ 2 มีอาการที่จะฟุ้งซ่าน ๆ เป็นระยะเวลา 4 วัน

3.อารมณ์ปรวนแปร 2 ขั้ว ชนิดที่ผสม อยู่กับอารมณ์การหดหู่หรือว่าอารมณ์แปรปรวนผสมอยู่ร่วมกัน

4.อารมณ์สองขั้วชนิดกลับไปกลับมา ที่สามารถกำเริบอย่างน้อยกี่ชั่วโมงภายในเวลา 1 วัน จะมีภาวะของความสุขเล็กน้อยสลับกัน กับอารมณ์หดหู่และอาจจะเกิดภาวะที่หนักขึ้น กว่าโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วทั่วไป

อารมณ์แปรปรวน

อารมณ์แปรปรวน รักษาง่าย ๆ ตามขั้นตอน

อารมณ์แปรปรวนโดยในปัจจุบันนี้มีวิธีการป้องกันอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว หากตัวคุณเองหรือว่าคนรอบข้างมีภาวะอารมณ์ที่แปรปรวน และมากระทบกับชีวิตจิตใจในการดำเนินชีวิตหรือไม่มีความมั่นใจ เกี่ยวกับอาการเหล่านี้ควรที่จะเข้าการปรึกษาของแพทย์ และรับการรักษาอย่างท่วมทันทีเพื่อที่จะเป็นการป้องกันขั้นพื้นฐานไม่ให้เกิดอาการแย่ลง ปกติแล้วการเผชิญความเครียดจากการทำงาน หรือว่าสิ่งรอบข้างคนเรามักจะมองหาวิธีคลายเครียดปลดปล่อยใช้ชีวิตให้เหมาะสม บวกกับการออกกำลังกายให้มากขึ้นเพื่อลดเวลาที่จะฟุ้งซ่านไป กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง เพราะอาการจะเกิดคุ้มคลั่งซึมเศร้ามากเกินไปจนคุณและสมาชิกในครอบครัวนั้นเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน จนต้องตื่นตัวและขอความช่วยเหลือจากแพทย์ทันที

อารมณ์แปรปรวน

เน้นย้ำ!ว่าอาการดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงขั้นพื้นฐานแต่ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยอารมณ์แปรปรวน สามารถแสดงออกถึงความตื่นเต้นความสุข เนื่องจากจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ความคิดจะเล่นไม่หยุดคุยไม่หยุดพูดไปเรื่อย ทำให้เกิดเสียงแหบและมีความเล่มใหญ่เปลี่ยนความคิดได้เร็ว รวมถึงความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างจะสูงการทำกิจกรรม มักจะมีพลังงานมากเกินไปและมีความคิดที่มากมายยุ่งเรื่องของคนอื่น มีความหลงใหลอยู่ต่อเนื่องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 

วิธีการจัดการภาวะอารมณ์แปรปรวนแทบจะใช้จิตวิทยาในการเข้ามาช่วยรักษาอย่างเช่นการทำความเข้าใจความคิด ความรู้สึกพฤติกรรมและการดำเนินประเมินสภาวะของ เพื่อจะช่วยวินิจฉัยไปแนวทางที่เหมาะสม การรักษาด้วยยาควบคุมอารมณ์ของผู้ป่วยถ้าเขามีโอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีปกติ โดยชนิดของยาที่จะใช้นั้นต้องมีประสิทธิภาพและในการควบคุมโรคอารมณ์สองขั้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการซึมซ่านจนไปถึงโรคซึมเศร้า และเกิดผลข้างเคียงต่าง ๆประกอบด้วยการ ปัสสาวะที่บ่อยขึ้น มือสั่น สิวขึ้น ผู้ที่รับประทานยาจะต้องตรวจเลือดเป็นประจำเพื่อวัดปริมาณ ลิเทียมในเลือด

ขั้นตอนในการรักษาการแปรปรวนทางอารมณ์ ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานและเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ สมาชิกในครอบครัวจึงเป็นส่วนที่สำคัญในการรักษา อารมณ์แปรปรวน และให้กำลังใจรวมถึงวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคย่ำแย่ลงเช่นการใช้ประโยชน์ ในการรักษาและควบคุมไปควบคู่กับการรักษาของแพทย์ คอยสอดส่องสัญญาณว่าจะกลับมาแย่ลงหรือดีขึ้นหรือไม่ หากอาการนั้นแย่ลงผู้ที่คอยดูแลต้องแจ้งแพทย์อยากทันที มีอาการของโรคจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นผู้ ป่วยคนหยุดดื่มและต้องไม่เสพสารเสพติดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการนั้นกลับมาเป็นซ้ำ 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> arki-online

ทางอารมณ์ ยิ่งอยู่ในตำแหน่งสูง ๆ หรือเป็นระดับหัวหน้า ยิ่งต้องแสดงออก “ทางอารมณ์ ” ให้เก่งมากขึ้น

ผลการศึกษาบอกว่าความฉลาด ทางอารมณ์ คือ ควบคุมอารมณ์ได้และใช้ให้เป็นประโยชน์ในสถานการณ์ต่าง ๆ หลายคนเคยเห็นข่าวที่ผู้นำหลายคนแสดงอาการร้องไห้เสียใจต่อสาธารณะในเหตุการณ์สำคัญ ๆ ยิ่งในช่วงวิกฤติโควิดที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้รายงานข่าวทั้งหลายที่ร้องไห้เมื่อต้องรายงานข่าวผู้เสียชีวิต แต่ผู้เขียนกลับรู้สึกแปลกใจว่าการที่พวกเขาเหล่านั้นแสดงความอ่อนไหวต่อหน้าสาธารณชน กลับไม่ได้ทำให้เรามองว่าพวกเขาอ่อนแอหรือไร้ความสามารถแต่อย่างใด แต่รู้สึกซึ้งใจ และเห็นความเป็นมนุษย์ด้วยกันมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่ในสังคมเรามักมองว่า การร้องไห้ โดยเฉพาะกับผู้นำ มักเป็นเรื่องของความอ่อนแอ ความขี้แพ้ แต่จากที่ผู้เขียนได้เห็นความโศกเศร้าของผู้นำหลายคนนั้น ทำให้ได้รู้ว่ามันไม่ได้ดูแย่เสมอไปจึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่รู้สึกดีที่ได้เห็นมุมเหล่านั้น 

จึงพบความน่าสนใจในแง่หนึ่งว่า ปกติแล้วผู้นำถูกคาดหวังให้เป็นคนที่เข้มแข็งเสมอ เช่น มีความคิดแต่ด้านบวก มองข้ามแง่ลบ ต้องละทิ้งความกลัว ความไม่สมบูรณ์แบบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานหรือคนในสังคม คนที่ร้องไห้เสี่ยงถูกมองว่าเป็นมืออาชีพน้อยกว่าและมีความสามารถน้อยกว่าคนอื่น และกดความรู้สึกนั้นไว้อยู่ภายใน ทั้งที่จริง ๆ การร้องไห้นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ เรารู้ดีว่าในชีวิตตัวตนและการทำงานล้วนสัมพันธ์กัน จากการสำรวจพบว่า ผู้นำในอเมริการ้อยละ 30 ประสบกับภาวะซึมเศร้า ในขณะที่อีกหลายคนมีอาการสมาธิสั้น 29% และปัญหาความวิตกกังวลอีก 27%

การแสดงออก ทางอารมณ์ ไม่ใช่จุดอ่อน

ศาสตราจารย์แกรนด์ดี นักจิตวิทยาจากเพนน์สเตต กล่าวว่า “เรามีขอบเขตที่แคบมากในการแสดงออก ทางอารมณ์ในที่ทำงานและยิ่งแคบกว่าถ้าพวกเขาเป็นผู้นำไม่ว่าชายหรือหญิง” ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานได้ การที่ผู้นำร้องไห้ต่อหน้าผู้คน บางทีอาจเป็นสิ่งที่ดี ยิ่งช่วงการแพร่ระบาดที่กล่าวไปข้างต้น ที่แสดงอารมณ์กับเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ ซึ่งมันไม่ได้แสดงถึงความอ่อนแอแต่แสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ การร้องไห้แบบนี้กลับให้ผลลัพธ์ที่ดี เพราะมันทำให้เห็นว่าคุณสามารถร้องไห้เพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นได้ แต่คุณไม่สามารถร้องไห้เพราะความรู้สึกเจ็บปวด ผิดหวัง หรือโกรธแค้นเรื่องส่วนตัว เพราะการร้องไห้ของผู้นำที่ดีคือคุณสามารถร้องไห้ ‘เพื่อคนอื่น’ ได้ แต่ ‘ไม่ใช่เพื่อตัวเอง’ นี่คือสิ่งที่กำหนดผู้นำในปัจจุบัน

ทางอารมณ์

การร้องไห้ถือเป็นความฉลาดทางอารมณ์ ?

โรเจอร์ เบเกอร์ ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและผู้เขียน Emotional Processing : Healing Through Feeling กล่าวว่า การร้องไห้เป็นสัญญาณของความฉลาดทางอารมณ์ นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริง ๆ หากใช้ให้ถูกต้องหรือในเวลาที่เหมาะสม งานวิจัยที่รายงานโดย American Psychological Association แสดงให้เห็นว่า น้ำตาสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งได้มากกว่าการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง แม้แต่จอห์น เกอร์ซมา ซีอีโอของ BAV Consulting ก็กล่าวไว้ว่า “การแสดงความเห็นอกเห็นใจและความเปราะบางทำให้ผู้นำดูแข็งแกร่งขึ้น ไม่ใช่อ่อนแอลง” 

ทางอารมณ์

สตีฟ จ็อบส์ มักร้องไห้เมื่อถูกขัดขวางหรือเจออุปสรรคมากมาย เขาร้องไห้ต่อหน้าพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานยิ่งรักและการสนับสนุนเขาทั่วทั้ง Apple เขารู้ว่าการแสดงอารมณ์มากเกินไปอาจไม่ดีนักแต่ถ้ามีความฉลาดทางอารมณ์ที่ดี ควรร้องไห้หรือแบ่งปันอารมณ์ที่แท้จริงต่อเพื่อนร่วมงานในเวลาที่เหมาะสม นั่นจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจอย่างแท้จริง บางทีการแสดงอารมณ์เสียใจต่อหน้าพนักงาน อาจทำให้ระยะห่าง เจ้านายกับลูกน้องลดลง เช่นเดียวกับการที่ผู้นำร้องไห้สู่สาธารณะในยามวิกฤติก็ทำให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันนั่นเอง

มีการศึกษาจำนวนมากที่ชี้ให้เห็นว่าการเก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้ภายใน ทำให้การทำงาน ความไว้วางใจในทีมและความพึงพอใจในสังคมลดลง หรือพูดง่าย ๆ ว่ามันคือการทำลายวัฒนธรรมในองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ 

ทางอารมณ์

สรุปคือเราต้องมีความฉลาด ทางอารมณ์ที่ไม่ต้องเข้มแข็งหรือเก็บความรู้สึกกดดันไว้คนเดียว ความฉลาดทางอารมณ์คือเมื่อมีความรู้สึกแย่เกิดขึ้น ก็ต้องรู้จักจัดการอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

คุณสามารถอ่านบทความอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีประโยชน์และสาระดีดีแบบนี้ได้ที่นี่ >> ck-media

ชั้นบรรยากาศโลก (atmosphere) มีกี่ชั้น?

ชั้นบรรยากาศโลก ที่หมายถึงอากาศในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งหมดส่วนที่ห่อหุ้มโลกโดยรอบ  ที่จะอยู่สูงกว่าผิวโลกขึ้นไปประมาณ 800 ถึง 1,000 กิโลเมตร ส่วนบรรยากาศส่วนมากจะมีความหนาแน่นในระดับต่าง ๆ และจะเจือจางลงเมื่อสูงขึ้น แรงดึงดูดของโลกที่มีต่อชั้นบรรยากาศทำให้บรรยากาศมีการเคลื่อนตัวไปยังที่ต่าง ๆ ตามการหมุนของโลกไปพร้อมกับพื้นโลก บรรยากาศที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้อยู่ได้ โดยเป็นแหล่งของออกซิเจนทั้งสิ้น สำหรับการหายใจของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ และยังเป็นแหล่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้พืชนั้นใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงพร้อมกับป้องกัน รังสี UV จากดวงอาทิตย์ไม่ให้มาถึงพื้นโลกอีกด้วย ทำให้เกิดสะเก็ดดาวถูกเผาไหม้ก่อนที่จะตกลงมาสู่พื้น และเป็นอันตรายแก่สิ่งแวดล้อมนั้นเอง  อากาศถึงเรานั้นเห็นอยู่ในบริเวณที่จำกัด ชั้นบรรยากาศโลก หรือว่าอากาศที่ถูกคุมอยู่บริเวณเนื้อที่ซึ่งสามารถที่จะกำหนดขอบเขตได้เอง เป็นส่วนที่อยู่เหนือตำแหน่งของผิวโลกอย่างเช่น  อากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราในห้องเรียนอากาศที่อยู่บริเวณรอบและชายฝั่งทะเลหรือว่าบนภูเขาบริเวณหุบเขา เป็นต้น 

ชั้นบรรยากาศโลก

ชั้นบรรยากาศถูกแบ่งชั้นออกทั้งหมด 5 ชั้น ดังนี้

โทรโพสเฟียร์Troposphere เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ล่างสุดห่างจากพื้นดินเพียงประมาณ 10 กิโลเมตร เท่านั้น หรือว่า 33,000 ฟุต นั่นเองพี่จะมีลักษณะเด่นนั่นก็ คือ ชั้นบรรยากาศโลก อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามความสูงโดย ลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างยิ่ง ก็มีอุณหภูมิที่ต่ำลดลงในอัตราของ 6.5 องศาเซลเซียส ต่อ 1 กิโลเมตร หรือว่าจนกระทั่งความสูงประมาณ 12 กิโลเมตร จะมีอุณหภูมิที่คงที่อยู่ที่- 6องศาเซลเซียส ทำให้มีสภาพอากาศที่รุนแรงและแปรปรวน อย่างที่เราเห็นแล้วก็จะเกิดพายุและฝนตกบ่อย

•สตาโทสเฟียร์Stratosphere เป็นชั้นถัดจาก โทรโพสเฟียร์ที่มีความสูงถึงประมาณ 50 กิโลเมตร จากพื้นดินขึ้นไปจะมีอาการที่เบาบางไม่มีเมฆ และพายุมีความชื้นและฝุ่นผงมีปริมาณความเข้มข้นของโอโซนมากขึ้น ดูโอโซนจะช่วยดึงดูด และกลืนรังสี UV จากดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องลงไปยังพื้นโลกมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีเครื่องบินเจ็ทที่ยังมีบินในช่วงรอยต่อระหว่างชั้นนี้ เนื่องจากสภาพอากาศที่สงบนิ่งนั้นเอง

ความรู้ของ ชั้นบรรยากาศโลก

ชั้นบรรยากาศโลก•มีโซสเฟียร์Mesosphere ที่อยู่ห่างจากพื้นดินประมาณ 85 กิโลเมตร ของอุกาบาตที่พึ่งชนสู่ชั้นบรรยากาศของโลกส่วนใหญ่จะถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศนี้ ในขณะที่อุณหภูมิจะลดลงตามความสูงยิ่งสูงเท่าไหร่บรรยากาศจะหนาวเท่านั้น และความหนาวที่สุดจะอยู่ประมาณ- 90องศาเซลเซียส ที่อยู่บริเวณช่วงบนของชั้นบรรยากาศจะมีอากาศที่เบาบาง

เทอร์โมสเฟียร์ Thermosphere ที่อยู่ถัดจากชั้นของ มีโซสเฟียร์ขึ้นไปจะมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 85 ถึง 500 กิโลเมตรอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงระดับ 100 กิโลเมตร  เนื่องจากจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่า 3 ชั้นแรก  จากนั้นอัตราการเพิ่มอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็วโดยภูมิชั้นในจะอยู่ที่ 500 ถึง 2,000 เซลเซียส ซึ่งอากาศในนี้มีแก๊สชนิดต่าง ๆ ที่พร้อมจะเป็นจุดไฟฟ้าที่เรียกว่าไอออน มีความสามารถสะเทือนคลื่นวิทยุบางชนิดมีประโยชน์ ในการสื่อสารและกรองรังสีต่าง ๆ อย่างเช่น รังสีเอกซ์ รังสี UV  นอกจากนี้ยังมีดาวเทียมจำนวนมากที่จะโคจรรอบโลก อยู่ในชั้นบรรยากาศของเทอร์โมสเฟียร์

•เอกโซสเฟียร์ เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงที่สุดของผิวโลกตั้งแต่ 500 กิโลเมตรชั้นบรรยากาศโลก ขึ้นไปที่ไม่มีขอแยกชั้นอย่างชัดเจนระหว่างชั้นบรรยากาศและอวกาศ  องค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียม 

ประโยชน์ของชั้นบรรยากาศ หรือว่า บรรยากาศที่เรานั้นมองไปยังของโลก จะเห็นได้ว่ามีอากาศเป็นแผ่นสีฟ้าบาง ๆ หุ้มอยู่หรือไปอย่างกลุ่มของก้อนเมฆสีขาวซึ่งเกิดจากน้ำในบรรยากาศ เมื่อเราเทียบกับชั้นบรรยากาศที่นาแล้วเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตร กับมีรัศมีของโลกซึ่งยาวถึง 6,353 กิโลเมตร ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนมากค่ะมีภูเขาฟังลูก 1 ระเบิด  ขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศแล้วเกิดกระแสลมที่ปลิวไปยังภูเขาลูกอื่นปลิวไปทั่วโลก  หากมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในพื้นผิวโลกเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่าง ๆ ทางเคมีในชั้นบรรยากาศอีกด้วยซึ่งจะตามมา ถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกร้อน และรูโอโซน

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> arki-online

ประโยชน์ของผลไม้ -เรื่องกล้วย ๆ ที่ควรรู้

ประโยชน์ของผลไม้  กล้วยน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากเป็นที่นิยมในคนไทยสมัยก่อน มาอย่างช้านานยังเกิดประโยชน์ต่อร่างกายในหลาย ๆ ด้าน ทั้งคุณประโยชน์ต่อร่างกายที่เราคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียว กล้วยสามารถแบ่งออกได้หลายชนิด และมีประโยชน์ที่แตกต่างกันแต่ว่าบริบทโดยรวมจะคล้ายคลึงกัน เป็นผลไม้พื้นถิ่นที่สามารถพบได้ง่ายในประเทศไทยรวมถึงประเทศที่มีเขตร้อนชื้นในทั่วโลกมีหลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะประเทศไทย ก็มีอยู่หลายร้อยชนิดเช่นกัน ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็ คือ 

กล้วยหอมทอง เป็นกล้วยชนิดนี้เครือใหญ่ผลยาวเรียว และมีลักษณะที่ใหญ่กว่ากลุ่มอื่น ๆ มีกลิ่นที่หอมเนื้อนุ่มเมื่อสุกแล้วมีรสหวานจึงมักที่จะรับประทานเป็นผลไม้สดๆ

กล้วยตานี เป็นกล้วยอีกชนิดหนึ่งที่ไม่นิยมรับประทานผลสูงเนื่องจากว่าแก่แล้วจะมีเม็ดจำนวนค่อนข้างมากนิยม 

ประโยชน์ของผลไม้ ให้เนื้อนำไปแกงในส่วนที่เป็นผลอ่อน หรือว่านำปีและหยวกกล้วยมารับประทานสะส่วนมาก

กล้วยไข่ เป็นกล้วยป่าที่มีชนิดที่เล็กที่สุดพร้อมกับกลิ่นหอม เมื่อสุกแล้วจะมีรสชาติหวานเป็นจำนวนมากว่ากลุ่มนี้ ยังมีขั้วหรือมือนางหรือว่ากล้วยของดีด้วย 

กล้วยน้ำว้า กล้วยชนิดนี้มักเกิดขึ้นที่มีขนาดใหญ่มากมีแป้งมากเมื่อสุกแล้วไม่หวานจึงไม่นิยมรับประทานผลสุก แต่จะนำ มาประกอบอาหารนั่นก็ คือ ทำเป็น กล้วยเชื่อม กล้วยบวชชี กล้วยปิ้ง 

ประโยชน์ของผลไม้

ประโยชน์ของผลไม้ ชั้นดี

คุณประโยชน์ของกล้วยมีมากมายแต่ก็รับประทานกล้วยแบบ

ซ้ำ ๆ แบบเดิม ๆประโยชน์ของผลไม้ อาจจะน่าเบื่อเราจึงนำเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นกล้วยนำมาปั่นก็รับประทานเป็นอาหารสุขภาพที่ทานง่าย อย่างเช่น 

กล้วยอบแห้ง ทำการเปิดรูปที่พยายามคงคุณค่าทางโภชนาการของกล้วยเอาไว้ด้วยด้วยการนำเอาน้ำออกไป เพื่อเป็นการรักษาได้นานยิ่งขึ้นจึงเป็นอาหารที่รับประทานได้ง่ายมีคุณค่า และเก็บการรักษาได้ยาวนานที่สุดมากกว่ากล้วยสุก

กล้วยดองน้ำผึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยที่มีคุณประโยชน์ของน้ำผึ้งช่วยในการยืดหยุ่น การเก็บรักษาอาหารเนื่องจากจะได้ผลประโยชน์ของกล้วยแบบเต็ม ๆ  แล้วยังได้รับประโยชน์จากน้ำผึ้งเพิ่มในการดีท็อกของร่างกายรวมถึงแบ่งโปรไบโอติกชั้นดี 

สมูทตี้ผสมกับโยเกิร์ต ที่เราต่างเรียกกันว่าสมูทตี้โยเกิร์ต นำมาเป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่หาวัตถุดิบได้ง่าย ๆ อยู่ข้างกายแต่เมนูนี้จะรักษาคุณประโยชน์ของกล้วยเอาไว้อย่างดีคงความอร่อย เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับร่างกายได้ทันทีส่วนประกอบจะมี กล้วยหอม โยเกิร์ต น้ำแข็งเพียงเท่านั้นหากใครชื่นชอบรสหวาน แนะนำให้เพิ่มน้ำผึ้งตามใจชอบได้แต่เอามาปั่นรวมกันเป็นเครื่องดื่มสมูทตี้ อันที่มีพลังงานสูงต่อระบบกับใครเลยทีเดียว

นอกจากนี้ก็ยังอุดมไปด้วยสายใยอาหาร และกากอาหารและวิตามินซีและแร่ธาตุนานาชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ที่เรานั้นต้องการอย่างเช่น ธาตุเหล็ก ธาตุโพแทสเซียม คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 วิตามินซี และ วิตามินเอ เป็นต้น 

ประโยชน์ของผลไม้

ประโยชน์หลักๆของการรับประทานกล้วยมีดังนี้

•ช่วยให้คุณควบคุมอาหารในร่างกายให้เป็นปกติไม่รู้สึกหิวง่ายขณะทำงานระหว่างวันให้ถึงมื้อเที่ยง ทั้งยังช่วยลดกลิ่นปลาได้ดีได้ระดับหนึ่งควรรับประทานหลังตื่นนอนเข้าไปทันทีแล้วค่อย แปรงฟันอย่าลืมดื่มน้ำเปล่าหลังจากตื่นนอนด้วย 

•หากผู้ใดที่กำลังเป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือว่าเส้นเลือดฝอยแตกง่ายแนะนำให้ รับประทานกล้วยเข้าไปเพื่อรักษาความดันโลหิตสูงและเส้นเลือดฝอยได้ยิ่งขึ้น 

•สำหรับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะ หรือกระเพาะอักเสบการรับประทานกล้วยเข้าไปบ่อย ๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามีสภาพเป็นกลางมีความนิ่มและเส้นใยที่ค่อนข้างสูง 

•กล้วยก็ยังสามารถที่จะนำเป็นมาร์คหน้าได้เหมือนกันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว และร่างกายช่วยลดความหยาบกร้านของผิวด้วยวิธีง่าย ๆ ทำให้ลดต้นทุนที่ประโยชน์ของผลไม้  แค่บดให้ละเอียดแล้วค่อยเติมน้ำผึ้งลงไป 2 ช้อนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมามาร์คไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้างออก

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> arki-online

พื้นฐานทัศนคติที่ดี ต่อสังคมในปัจจุบันต้องการ

พื้นฐานทัศนคติที่ดี   เริ่มต้นจากการประเมินตัวเองก่อนว่าเป็นคนประเภทไหนก็รู้ว่าคุณนั้นตรงกับชีวิตประจำวัน  ไปในทิศทางเดียวกันคุณสมบัติของคนขององค์ก่อน แต่มีทัศนะคติที่ติดลบแน่นอนว่าการทำงานร่วมกันจะค่อนข้างยาก รวมทั้งความรู้สึกและทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคมภายนอก  พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับส่วนรวมจะแย่ลงดังนั้นด้วยพื้นฐานจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  การมีทัศนคติที่ดีมากเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นได้ง่ายรวมถึงพฤติกรรม  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ดีให้คนที่อยู่รอบข้างไม่ชอบพฤติกรรมเหล่านั้น     ทั้งผู้ที่เป้นฝ่ายรับอารมณ์ยังปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นด้วยความใจเย็นและเข้าใจด้วย  ไม่ใช่เอะอะที่จะต่อว่าคนอื่นหรือพูดจาวิจารณ์ต่อหน้า

ควรพิจารณาทั้งที่เราไม่เข้าใจเข้าเลยว่าทำไมถึงแสดงออกแบบนั้น พร้อมที่จะเปิดใจและเข้าใจมุมมอง ของบุคคลอื่นที่มีทัศนคติที่ดีจะเป็นคนที่ไม่แสดงอีโก้และตัวตนของตัวเองอย่างชัดเจนเมื่อคนอื่นทำที่แสดงพฤติกรรมหรือว่าพูดจาไม่เข้าหูมักจะเป็นคนถูกมองว่าคนนั้นผิดไม่ดีไม่น่าคุยด้วยบางทีก็หาว่าเป็นมนุษย์ป้าจอมประสาท   ไม่เคยมองกลับถึงตนเองว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริง ๆ งั้นหรอ?  คนนี้จัดได้ว่ามีทัศนคติที่ไม่ดี  

พื้นฐานทัศนคติที่ดี

พื้นฐานทัศนคติที่ดี สร้างได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเรา

พื้นฐานทัศนคติที่ดี รวมถึงมีพฤติกรรมที่ชอบจับผิดตลอดเวลาโดยที่คนเรานั้นไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันหรือสิ่งแวดล้อม ของอีกฝ่ายจึงไม่เข้าใจเธอมุมของคนอื่น  คนที่มีทัศนคติที่ดี ๆ กับเป็นคนที่เข้าใจมักมองกลับไปทำความเข้าใจ ยอมรับความคิดและมุมมองความเชื่อรวมถึงความคิดที่แตกต่างกัน และหันกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองมีจุดบกพร่องตรงไหนต้องแก้ไขเช่นกัน ไม่ใช่มัวแต่ชี้นิ้วออกไปให้คนอื่นแก้ไขโดยที่ตัวเองไม่เคยลงมือทำเลย  ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ส่วนตัวอย่างเช่นเหตุผลในการทำงานการพูดคุยกันมากกว่า การใช้อารมณ์เข้าหากัน ระหว่างการทำงานจะใช้หลักการคุยสะมากกว่า ไม่ใช่พอเพื่อนร่วมงานหัวหน้ามาพูดจาไม่เข้าหูก็มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจ ทำท่าทีสีหน้าและท่าทางไม่เหมาะสมจนทำให้คนอื่นละอายไปตาม ๆ กัน 

บางคนถ้าเป็นเอามาก ๆ ก็ไม่อยากมีใครที่จะทำงานด้วยบางครั้งการทำงานก็ต้องทำร่วมกันเป็นทีมแต่ไม่อยากที่จะพูดคุยในกระทั่งร่วมโต๊ะอาหาร 

หากเราเจอคนที่ทัศนคติที่ไม่ดี พื้นฐานทัศนคติที่ดี ไม่มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงและเราต้องเป็นคนคิดบวกอยู่เสมอเวลาที่พบเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ให้มองโลกในแง่ดีไว้ก่อนมุมมองที่ดีมากจะพลิกผันโอกาสเข้ามาหาเราอยู่เสมอ เพราะใครที่มีอารมณ์ดีสดใสจะดึงดูด  คนที่ทัศนคติที่ดีเข้ามาอยู่เหมือนกัน 

การปรับเปลี่ยนทัศนคติ คือ

1. การยินยอมบุคคลที่สามารถยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวเขาและมุ่งหวังที่จะได้รับความพึงพอใจของบุคคลเหล่านั้น ให้เป็นที่ยอมรับรวมถึงการตัดสินใจก็ทำตามสิ่งที่อยากให้เขากระทำนั้น ไม่ใช่บุคคลที่เห็นแก่ตัวต่อสิ่งนั้นแต่เป็นเพราะคาดหวังที่จะได้ รับรางวัล หรือว่าการยอมรับตัวหน่วยงานและคนในทีม

2. ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง  ภายในของค่านิยมและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมบุคคลที่อยู่ที่เดิม  การอยู่กับที่พร้อมกับพฤติกรรมนั้น ๆ พื้นฐานทัศนคติที่ดี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดพฤติกรรมไม่กระทบต่อบุคคลและสภาพแวดล้อม

3.การเลียนแบบ หรือว่าสิ่งกระตุ้นซึ่งได้รับมาจากบุคคลรอบข้างต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอะไรสร้างความพึงพอใจให้กับตัวเองและผู้อื่น

สภาพแวดล้อมเหล่านี้เป็นกระบวนการสื่อสารหรือว่าคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่ได้รับเป็นช่องทาง ในการสื่อสารล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งสิ้นขึ้นแล้ว แม้จะจะมีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดี ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่แย่ได้เหมือนกัน เพียงแค่จะมีการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ และข้อตำหนิได้หรือไม่?ทำให้เกิดการยอมรับสิ่งใหม่ๆที่ดี อย่างเช่น ความสัมพันธ์   ค่านิยม   บุคคลรอบข้าง

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  Click>>> levitra4u

เกร็ดความรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เกร็ดความรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเริ่มง่ายที่ตัวเราการอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เริ่มต้นจาก วัตถุสิ่งของ อาหารการกิน รวมถึงการใช้ชีวิตและกิริยาท่าทาง อย่างการเรียนรู้ประเพณีทางศาสนาจะนับถือ ศาสนาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเดียวกันหรือไม่การพยายามศึกษาประเพณี และศาสนาจะช่วยทำให้เราไม่เข้าใจวัฒนธรรมมากขึ้น พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่ภาษา ประวัติศาสตร์ การทำความรู้จักของคนคุ้นเคย ทั้งคำสอนตามพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ไม่มีผู้ชี้แนะ ได้อย่างชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนบางคำสอนจะอยู่ในหนังสือที่เกี่ยวกับคำสอนทางศาสนา ไม่มีการสอนตัวต่อตัวยกเว้นในห้องเรียน  โดยนักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยออกมาแล้วว่าเมื่อเราพูดเป็นภาษาบ้านเกิดหากมีเพื่อนคนใดคนหนึ่งอยู่ท้องถิ่นเดียวกันกับเราจะ เดินเข้ามา และพูดในภาษาท้องถิ่นเดียวกันภายใต้ภาษานั้นจะมีอิทธิพล ต่อการรับรู้ถึงความรู้สึกและสิ่งต่าง ๆ บนโลกใบนี้   มีหลายภาษาที่เสี่ยงต่อการสูญหาย เพราะฉะนั้นเราอย่าลืมถ่ายทอดภาษา

เกร็ดความรู้ วัฒนนธรรมท้องถิ่น

เกร็ดความรู้ ท้องถิ่นหรือว่าบ้านเกิดให้กับผู้อื่นหรือคนที่รู้จักให้รับรู้  เป็นการแบ่งปันความรู้อย่างหนึ่ง รวมถึงทัศนคติที่อาจจะสูญหายถ้ามีโอกาสแนะนำให้บันทึกภาษาหรือว่าเขียนไดอารี่ไว้เป็นเล่มเล็ก ๆ แล้วก็แปลภาษาอื่นเพื่อมีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยนั้นไม่ใช่หน้าที่คนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคน ในกลุ่มคนรุ่นใหม่อาจจะมีการค้นคว้าการวิจัยในการศึกษา และเก็บรวบรวมความรู้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดจัดทำขึ้น เป็นโครงการหรือว่ารายงาน เพื่อเป็นแนวทางในการมุ่งเน้นการศึกษาให้ความรู้ความเป็นมาถึงในอดีตสู่สังคมในปัจจุบัน 

ทั้งยังได้เปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลง เกร็ดความรู้ การอนุรักษ์โดยการปลูกจิตสำนึกของคนในท้องถิ่น ให้ตระหนักถึงคุณค่าและสาระความรู้ทางภูมิศาสตร์ปัญญา เพื่อเป็นการส่งเสริมในการจัดกิจกรรมประเพณีสร้างจิตสำนึกให้กับคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ควรแก่การอนุรักษ์สิ่งของที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมกับสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ หรือว่าสถานที่สำคัญของคนในชุมชนเพื่อแสดงชีวิต และความเป็นมามันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนนั้น ๆเป็นอย่างมาก 

รวมไปถึงความร่วมมือของคนในชุมชนถึงการฟื้นฟูการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาที่กำลังจะสูญหายไปแล้ว นำเอามาปรับปรุงและรักษาให้มีคุณค่าและความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในท้องถิ่น

เกร็ดความรู้

โดยเฉพาะพื้นฐานทางคุณธรรมค่านิยมพื้นฐานทางจริยธรรม   หากมีการร่วมมือของคนในชุมชนแล้วต่อไป เกร็ดความรู้ ควรเริ่มการสร้างสรรค์อย่างจริงจังอย่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เกิดและใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในประจำวัน โดยการใช้พื้นฐานของคนในครอบครัวรวมถึงการพัฒนาอาชีพ ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อดีหยิบมาใช้และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดต่อการผลิต จากการถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นใหม่พร้อมเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้านเป็นการถ่ายทอดให้คนในสังคมรุ่นใหม่ ได้รับรู้การเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ทำให้มีการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม

โดยผ่านกระบวนการของสถาบันทาง ครอบครัว สถาบันการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐเอกชน  รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนให้คือเครือข่ายการศึกษาและจัดตั้งโครงการขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่ละภาคภูมิปัญญาวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางโดยการฝึกวิธีการต่าง ๆ  สิ่งที่บันทึกไว้ที่กล่าวข้างต้นนั้น เลยให้เราพยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ด้วยตนเองพร้อมกับการถ่ายทอด ในอนาคตของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองทางสังคม สิ่งที่เราค้นคว้ามาสามารถช่วยให้ผู้คนเข้าใจ เกร็ดความรู้ และค่านิยมหลักของวัฒนธรรมเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากจะรักษาวัฒนธรรม ให้เจริญงอกงามต่อไป  ทั้งนี้การยอมรับในความเปลี่ยนแปลง มีคนพูดว่าจงรักษาวัฒนธรรมให้อยู่ได้นานที่สุดก็ดูจะเหมือนว่าทำได้ยาก เพราะใกล้จะสูญหายหรือต้องได้รับการอนุรักษ์ แต่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายทั้งหมดเพราะสภาพแวดล้อม เราพร้อมที่จะปรับตัวส่งรูปที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดก็เช่นกัน

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Click>> levitra4u

สายพันธุ์สุนัข 3 สายพันธุ์ที่น่าเลี้ยง

สายพันธุ์สุนัข กับ 3 สายพันธุ์ที่น่าเลี้ยง เอาใจคนที่ชอบเลี้ยงน้องหมา ซึ่งหลายท่านก็คง กำลังที่จะมองหา น้องหมาเพื่อเข้า มาเป็นสมาชิกในครอบครัว แต่ก็ยังไม่ทราบว่า จะเลือกเป็นสายพันธุ์ไหนดี วันนี้ เราจึงได้รวบรวม ข้อมูลมาให้ท่าน ได้ศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการ เลือกดูน้องหมาที่ชื่นชอบได้ด้วย ดังนี้

สายพันธุ์สนัข
  1. สายพันธุ์สุนัข ปอมเมอเรเนี่ยน ( Pomeranian )

อันดับหนึ่ง น้องหมาสุดน่ารักสายพันธุ์สุนัข ปอมเมอเรเนี่ยน ( Pomeranian ) โดยมีถิ่นกำเนิด มาจากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์เล็ก ที่กำลังมาแรง และได้รับความนิยมมาก เพราะขึ้นมาจากอันดับ 3 เมื่อปีที่แล้ว และด้วยความที่ ตัวเล็กกะทัดรัด มีขนฟูนุ่ม สวยงาม และมีใบหน้าที่แหลมเล็ก จึงทำให้หลายคน ต่างหลงใหล ในความน่ารักของมัน โดยลักษณะทั่วไป จะมีความสูงโดยเฉลี่ย ที่ไม่เกินฟุต หรือสูงประมาณ 20 เซนติเมตร หัวกลม ใบหน้ามีความคล้ายกับ สุนัขจิ้งจอก ที่มีปากเรียวแหลม ส่วนหัว และใบหน้านั้น มีขนสั้น ดวงตากลมโต 

และโปนเล็กน้อย ใบหูเล็ก และเป็นรูปสามเหลี่ยมตั้งตรง เหมือนหูหมี และมีความชิดกัน จมูกสีดำกลม ขนยาวฟูฟ่องทั่วลำตัว ส่วนสีขนจะมี สีดำ โกโก้ แดง ส้ม ขาว และเหลือง และในบางตัวก็มีหลายสีปนกันอยู่ โดยขนทั้งตัว จะปกคลุม ไปด้วยขนยาว ดก และมีฝ่าเท้านิ่ม ขนตรงบริเวณหาง เป็นพวงโค้ง และเป็นวงกลมออกมาด้านข้าง ซึ่งนอกจากความน่ารักของมันแล้ว มันยังสุนัขที่มีความฉลาด ซื่อตรง และร่าเริง มีปฏิภาณไหวพริบดีเป็นเลิศ และขี้ประจบ นอกจากนี้ จุดเด่นที่ทำให้ ใครเห็นเป็นต้องหลงใหล แต่ขณะเดียวกัน ความเล็กของหมาพันธุ์นี้ ก็มักส่งผลต่อการ ขยายพันธุ์ที่มีความบาก 

ราคาจำหน่ายอยู่ ( ระดับการเลี้ยงเล่น 8,000 – 20,000 บาท )

( ระดับเข้าประกวด 20,000 บาทขึ้นไป )

สายพันธุ์สนัข
  1. สายพันธุ์สุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ ( Golden Retriever )

สายพันธุ์สุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ ( Golden Retriever )

มีถิ่นกำเนิดมาจาก ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการพัฒนา สายพันธุ์มามากกว่า 200 ปี เป็นสุนัขขนาดกลาง ที่มีความสูงราว 23 – 24 นิ้ว มีน้ำหนักที่ 60 – 70 ปอนด์ และมีสีหลายระดับสีเลยทีเดียว ซึ่งโดยทั่วไปมักจะออกเป็น สีครีมถึงสีเหลือง จนไปถึงสีแดงมะฮอกกานี และเป้นสุนัขที่มีลักษณะ หัวกว้าง และมีช่วงปากที่แข็งแรง ดวงตาเป็นสีน้ำตาล ใบหูค่อนข้างใหญ่ เป็นรูปสามเหลี่ยม ที่ปรกลงมาด้านข้าง ส่วนขนมี 2 แบบ คือแบบเรียบ และแบบลอน ขาหน้าตรงมีความแข็งแรง บริเวณเท้ามีความกลม คล้ายเท้าของแมว และลักษณะของหางจะ ชี้ตรงระดับเดียวกับหลัง 

ส่วนขนของบริเวณหาง จะมี่ความยาว และหนา ซึ่งนอกจากความสวยงามของขน ที่มีความมันวาวแล้ว ที่ทำให้สุนัขสายพันธุ์นี้ ได้รับความนิยมอย่างมาก สายพันธุ์นี้ ก็ยังได้รับ สมญานามว่า เป็นหมาใจดี เพราะบ่อยครั้ง ที่ภาพความผูกพัน ระหว่างเจ้าของ กับเจ้าตูบนี้ กับพวกเด็กๆ ก็มักให้เราเห็นอยู่ บ่อยครั้ง ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะ มันมีลักษณะนิสัย ที่เป็นมิตร และมีความสุภาพเป็นเลิศ ใจดี ซื่อสัตย์ มีความสามารถพิเศษ ในการจดจำใบหน้า และง่ายต่อการฝึกฝน 

ราคาอยู่ที่ประมาณ ( ระดับเลี้ยงทั่วไป หรือสุนัขบ้าน 3,000 -6,000 – 15,000 บาท )

( ระดับเลี้ยงประกวด 15,000 บาทขึ้นไป )

สายพันธุ์สนัข ที่น่าสนใจ
  1. สายพันธุ์สุนัขชิสุ ( Shih Tzu )

สายพันธุ์สุนัข ชิสุ ( Shih Tzu ) มีต้นกำเนิดจากประเทศจีน และได้ชื่อว่าเป็น สุนัขพันธุ์ราชสีห์ เพราะมีขนแผงคอ ที่ดูเหมือนสิงโต และมีท่าทางเดิน และการเคลื่อนไหวที่มีความ สง่างาม เมื่อโตเต็มที่ จะมีน้ำหนักไม่เกิน 18 ปอนด์ และมีความสูงประมาณ 9 – 10.5 นิ้ว รูปร่างเล็ก แต่มีขนยาว พันธุ์นี้มีความฉลาด เป็นมิตร มีเสน่ห์ ไม่ดุร้าย ไม่เจ้าอารมณ์ เหมาะกับการนำไปเลี้ยงในบ้านทุกชนิด ราคาอยู่ที่ประมาณ ( ระดับประกวด 15,000 บาทขึ้นไป ) ( ระดับเลี้ยงเล่น 3,500 – 15,000 บาท )

ติดตามข่าวสาร และเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆ ได้ที่ >> levitra4u