สุญญากาศ กับความหมายพื้นฐานความรู้เบื้องต้น

สุญญากาศ คือปริมาตรที่หมายถึงปฏิภูมิหรือว่ารูปทรงสามมิติ ซึ่งยึดเป็นวัตถุบรรจุ ในภาชนะไม่ว่าจะเป็นสถานะใด ๆ แต่บ่อยครั้งปริมาณระบุปริมาตรเป็นตัวเลข โดยจะมีหน่วยเป็นตัวกำกับ อย่างเช่น ลูกบาสเป็นเซนซึ่งหน่วยและอนุพันธ์เอสไอ นอกจากนี้ยังเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าปริมาณของภาชนะ คือ ความจุ ของภาชนะเช่นปริมาณของเหลวหรือว่าแก๊สที่ภาชนะนั้นสามารถบรรจุได้มากกว่า คือ เนื้อของวัตถุของภาชนะเป็นรูปทรง 3 มิติทางคณิตศาสตร์ 

มักถูกกำหนดปริมาณขึ้นมาพร้อม ๆ กันปริมาตรของรูปทรงอย่างง่ายบางชนิดมีความยาวเท่ากันสันขอบตรงและรูปร่างกลม เป็นต้น โดยจะมีการคำนวณได้ง่ายโดยใช้หลักสูตรต่าง ๆ ทางเรขาคณิตศาสตร์ส่วนปริมาตรของรูปทรงที่ซับซ้อนกันยิ่งขึ้นสามารถที่จะคำนวณได้ โดยแคลคูลัสเชิงปฏิสัมพันธ์ที่เราสามารถทราบสูงสำหรับขอบเขตของรูปทรงนั้นเป็นรูปร่าง 1 มิติ ถูกกำหนดให้มีปริมาตรเป็นศูนย์ในปริภูมิสามมิติ นอกจากนี้ยังมีความหนาแน่นของวัตถุที่ถูกนิยามจากมวลต่อปริมาตร 1 หน่วย ส่วนกับความหนาแน่น คือ ปริมาตรจำเพาะซึ่งนิยามจากปริมาตรหารด้วยมวล  ซึ่งไม่มีสสารอยู่ภายในเหมือนกับความดันแก๊สที่น้อยกว่า ความดันของบรรยากาศ (ที่รู้จักกันดีในชื่อของความดันบรรยากาศและความดันอากาศเป็นความดันภายใต้ชั้นบรรยากาศของโลก โดยทั่วไปแล้วความกดอากาศจะมีค่าข้างเคียงกับความกดอากาศที่เกิดขึ้น น้ำหนักของอากาศจะอยู่บนจุดต่าง ๆ ที่มีความหมายว่าจุดที่มีความกดอากาศต่ำจะมีอากาศที่มีมวลต่ำอยู่ข้างบนพื้นที่) แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะทำให้ปริมาตร ในช่องว่างเปล่านั้นได้สมบูรณ์ที่เรียกว่าสุญญากาศ สมบูรณ์  Perfect vacuum ที่มีความดันแก๊สอยู่เป็นสูงจึงเป็นแนวคิดที่ไม่สามารถสังเกตคาดการณ์ได้ในทางปฏิบัติ ต่อมานักฟิสิกส์มักถูกเพียงเกี่ยวกับเรื่องการทดลอง ในอุดมคติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสุญญากาศที่สมบูรณ์ โดยใช้คำว่าสุญญากาศแทนสุญญากาศสมบูรณ์และใช้ คำว่า สุญญากาศบางส่วนแทนความหมายของสุญญากาศที่เกิดขึ้นได้จริง   

สุญญากาศ

คุณภาพของ สุญญากาศ ทั่วไป

คุณภาพของสุญญากาศ หมายถึงระดับและสภาวะที่เข้าใกล้กันกับบรรยากาศที่สมบูรณ์ บวกกับความดันแก๊สที่เหลือจะถูกใช้เป็นตัววัดคุณภาพของสุญญากาศเป็นหลัก โดยการวัดนี้ในหน่วยของทอรร์ หรือหน่วยของเอสไอ  (เป็นหน่วยที่วัดระดับประเทศหรือว่าระบบ SI ในระบบการวัดที่มีการปรับปรุง ระบบเมตริกโดยจะมีการเน้นสร้างมาจากหน่วยฐานทั้ง 7 และใช้ระบบเกี่ยวกับเลขฐานสิบ ซึ่งถือว่าเป็นระบบเกี่ยวกับการวัดที่ใช้แพร่หลายที่สุดในโลก ทั้งในชีวิตประจำวันและในทางวิทยาศาสตร์)  โดยความดันที่ยิ่งเหลือน้อย หมายถึงคุณภาพที่ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีตัวแปรอื่นที่ต้องอ่านออกไปภายหลังคือ ทฤษฎีควอนตัม (ทฤษฎีที่หมายถึงภายใต้แบบจำลองของบอร์หรือทฤษฎีสนามควอนตัม และกลศาสตร์ควอนตัม) ที่ได้กำหนดขอบเขตสำหรับคุณภาพของสุญญากาศที่ดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้จึงทำให้การคาดเดาได้ว่าไม่มีปริมาณในช่องว่างใดช่วงว่างหนึ่ง ทำให้สุญญากาศนั้นเป็นสุญญากาศที่สมบูรณ์   ทางอวกาศ(คือความว่างเปล่าที่ไม่มีอยู่ในระหว่างวัตถุท้องฟ้า รวมถึงลูกเอากาดไม่ได้ว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิงแต่จะประกอบไปด้วยสุญญากาศที่แข็ง และอนุภาคความหนาแน่นต่ำซึ่งจะมีพลาสมาของไฮโดรเจน และฮีเลียมเป็นหลักเช่นเดียวกับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กกับนิวตริโน) เป็นสภาพสุญญากาศที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างจะสูง โดยทางธรรมชาติและศูนย์ยากาศที่มีคุณภาพสูงนั้นสามารถที่จะสร้างขึ้นได้ โดยเทคโนโลยีที่ปัจจุบันนั้นเรามีผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการคิดค้นทดลอง รวมถึงสภาพสูญญากาศคุณภาพต่ำที่ได้ถูกใช้เพื่อการดูดและสูบกว่าหลายพันปี 

โดยในสูญญากาศของหัวข้อทาง ปรัชญา(หลักความรู้และหลักความเป็นจริงโดยบรรดาความรู้ทั้งหลายของมนุษยชนชาติ ที่อาจแบ่งได้เป็น 2 เรื่องใหญ่ ๆ ก็ คือ เรื่อง 1 ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่นฟิสิกส์ที่มีหน้าที่และเป้าหมายในการศึกษาเพื่อหาความจริงต่าง ๆ และการเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติมากกว่าสิ่งที่อยู่รอบตัว

เรื่องที่ 2 คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคม อย่างเช่น เศรษฐศาสตร์ที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับการศึกษาระบบเศรษฐศาสตร์ สุญญากาศ ของสังคมและรัฐศาสตร์ที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับระบบทางการเมืองของสังคม) ที่ปรากฏขึ้นในแต่ก่อนตั้งแต่ยุคกรีกโบราณจนถึงปัจจุบัน

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ ที่เติมได้ที่ คลิก>>> arki-online

พื้นฐานทัศนคติที่ดี ต่อสังคมในปัจจุบันต้องการ

พื้นฐานทัศนคติที่ดี   เริ่มต้นจากการประเมินตัวเองก่อนว่าเป็นคนประเภทไหนก็รู้ว่าคุณนั้นตรงกับชีวิตประจำวัน  ไปในทิศทางเดียวกันคุณสมบัติของคนขององค์ก่อน แต่มีทัศนะคติที่ติดลบแน่นอนว่าการทำงานร่วมกันจะค่อนข้างยาก รวมทั้งความรู้สึกและทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคมภายนอก  พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับส่วนรวมจะแย่ลงดังนั้นด้วยพื้นฐานจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  การมีทัศนคติที่ดีมากเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นได้ง่ายรวมถึงพฤติกรรม  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ดีให้คนที่อยู่รอบข้างไม่ชอบพฤติกรรมเหล่านั้น     ทั้งผู้ที่เป้นฝ่ายรับอารมณ์ยังปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นด้วยความใจเย็นและเข้าใจด้วย  ไม่ใช่เอะอะที่จะต่อว่าคนอื่นหรือพูดจาวิจารณ์ต่อหน้า

ควรพิจารณาทั้งที่เราไม่เข้าใจเข้าเลยว่าทำไมถึงแสดงออกแบบนั้น พร้อมที่จะเปิดใจและเข้าใจมุมมอง ของบุคคลอื่นที่มีทัศนคติที่ดีจะเป็นคนที่ไม่แสดงอีโก้และตัวตนของตัวเองอย่างชัดเจนเมื่อคนอื่นทำที่แสดงพฤติกรรมหรือว่าพูดจาไม่เข้าหูมักจะเป็นคนถูกมองว่าคนนั้นผิดไม่ดีไม่น่าคุยด้วยบางทีก็หาว่าเป็นมนุษย์ป้าจอมประสาท   ไม่เคยมองกลับถึงตนเองว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริง ๆ งั้นหรอ?  คนนี้จัดได้ว่ามีทัศนคติที่ไม่ดี  

พื้นฐานทัศนคติที่ดี

พื้นฐานทัศนคติที่ดี สร้างได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเรา

พื้นฐานทัศนคติที่ดี รวมถึงมีพฤติกรรมที่ชอบจับผิดตลอดเวลาโดยที่คนเรานั้นไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันหรือสิ่งแวดล้อม ของอีกฝ่ายจึงไม่เข้าใจเธอมุมของคนอื่น  คนที่มีทัศนคติที่ดี ๆ กับเป็นคนที่เข้าใจมักมองกลับไปทำความเข้าใจ ยอมรับความคิดและมุมมองความเชื่อรวมถึงความคิดที่แตกต่างกัน และหันกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองมีจุดบกพร่องตรงไหนต้องแก้ไขเช่นกัน ไม่ใช่มัวแต่ชี้นิ้วออกไปให้คนอื่นแก้ไขโดยที่ตัวเองไม่เคยลงมือทำเลย  ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ส่วนตัวอย่างเช่นเหตุผลในการทำงานการพูดคุยกันมากกว่า การใช้อารมณ์เข้าหากัน ระหว่างการทำงานจะใช้หลักการคุยสะมากกว่า ไม่ใช่พอเพื่อนร่วมงานหัวหน้ามาพูดจาไม่เข้าหูก็มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจ ทำท่าทีสีหน้าและท่าทางไม่เหมาะสมจนทำให้คนอื่นละอายไปตาม ๆ กัน 

บางคนถ้าเป็นเอามาก ๆ ก็ไม่อยากมีใครที่จะทำงานด้วยบางครั้งการทำงานก็ต้องทำร่วมกันเป็นทีมแต่ไม่อยากที่จะพูดคุยในกระทั่งร่วมโต๊ะอาหาร 

หากเราเจอคนที่ทัศนคติที่ไม่ดี พื้นฐานทัศนคติที่ดี ไม่มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงและเราต้องเป็นคนคิดบวกอยู่เสมอเวลาที่พบเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ให้มองโลกในแง่ดีไว้ก่อนมุมมองที่ดีมากจะพลิกผันโอกาสเข้ามาหาเราอยู่เสมอ เพราะใครที่มีอารมณ์ดีสดใสจะดึงดูด  คนที่ทัศนคติที่ดีเข้ามาอยู่เหมือนกัน 

การปรับเปลี่ยนทัศนคติ คือ

1. การยินยอมบุคคลที่สามารถยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวเขาและมุ่งหวังที่จะได้รับความพึงพอใจของบุคคลเหล่านั้น ให้เป็นที่ยอมรับรวมถึงการตัดสินใจก็ทำตามสิ่งที่อยากให้เขากระทำนั้น ไม่ใช่บุคคลที่เห็นแก่ตัวต่อสิ่งนั้นแต่เป็นเพราะคาดหวังที่จะได้ รับรางวัล หรือว่าการยอมรับตัวหน่วยงานและคนในทีม

2. ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง  ภายในของค่านิยมและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมบุคคลที่อยู่ที่เดิม  การอยู่กับที่พร้อมกับพฤติกรรมนั้น ๆ พื้นฐานทัศนคติที่ดี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดพฤติกรรมไม่กระทบต่อบุคคลและสภาพแวดล้อม

3.การเลียนแบบ หรือว่าสิ่งกระตุ้นซึ่งได้รับมาจากบุคคลรอบข้างต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอะไรสร้างความพึงพอใจให้กับตัวเองและผู้อื่น

สภาพแวดล้อมเหล่านี้เป็นกระบวนการสื่อสารหรือว่าคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่ได้รับเป็นช่องทาง ในการสื่อสารล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งสิ้นขึ้นแล้ว แม้จะจะมีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดี ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่แย่ได้เหมือนกัน เพียงแค่จะมีการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ และข้อตำหนิได้หรือไม่?ทำให้เกิดการยอมรับสิ่งใหม่ๆที่ดี อย่างเช่น ความสัมพันธ์   ค่านิยม   บุคคลรอบข้าง

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  Click>>> levitra4u

สาระน่ารู้ ผิวหนัง SKIN

สาระน่ารู้ ผิวหนังเป็นอวัยวะทมี่ใหญ่ที่สุด ที่มีความสำคัญในการห่อหุ้มอวัยวะภายใน มีความหนาโดยเฉลี่ย 2 มิลลิเมตร

ที่บางที่สุดคือ บริเวณรอบดวงตาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร และส่วนที่น่าที่สุดของผิวหนังนั้นก็คือบริเวรหลังเท้า ประมาร 4.5 มิลลิเมตร ถ้าเกิดว่าเรานั้นไม่มีการปกคลุมด้วยผิวหนังนั้นมนุษย์จะกลายเป็นเหมือนศพที่สามารถจะเดินได้ นั้นก็ไม่มีใครที่จะต้องการให้เป็นแบบนั้น

สาระน่ารู้

เพราะผิวหนังนั้นเป็นตัวที่คอยกั้นอวัยวะเราจำภายนอกเป็นการกันเชื้อโรค แบคทีเรียให้เข้าสู่ร่างกาย รวมไปถึงความร้อนและความเย็น จากการกระทบการสูญเสียน้ำที่ออกไปจากร่างกายเรา หน้าที่สำคัญที่รับรู้สัมผัสทั้งหนักเบา ได้ทำการส่งข้อมูลเป็นระบบไฟฟ้าของระบบประสาทให้กับร่างกายด้วยการแปลรหัสได้ด้วยตนเอง

สาระน่ารู้ ของชั้นผิวหนัง

สาระน่ารู้ผิวหนังมีอยู่ 3 ชั้นคือ

 1. หนังกำพร้า คือชั้นหนังแท้เป็นเซลล์ผิวหนังบริเวณนอกสุด ที่สามารถจะลอกด้วยคราบขี้ไคลได้ตลอดเวลา ผิวหนังมีลักษณะที่บางมาก ประมาณแผ่นกระดาษ 0.4 มม. ประกอบด้วยเซลล์รูป 4 เหลี่ยมแบน ๆ แต่ชั้นล่างสุดของหนังกำพร้านั้น เป็นฐานของหนังกำพร้ามีรุปร่างที่เป็นวงกลม  โดยหนังกำพร้านั้นไม่มีหลอดเลือด ต้องอาศัยหนังแท้ที่อยู่ใต้ลงไปอยู่ในการส่งอาหารขึ้นมาเพื่อรับของเสียกกลับไป หนังกำพร้านั้นระยะแรกเริ่มมีระยะที่เป็นรูปร่างที่กลมอยู่ตอนล่างสุด จนเป็นชั้นนอกผิวหนังจึงทำให้แบนเพราะการอัดแน่น  เซลล์ผิวกำพร้าด้านล่าง มีการแบ่งตัวตลอดชีวิตของมัน มีผู้ที่ประมาณว่าอาจจะอยู่ถึง 120 ปี โดยวัดจากผลเฉลี่ยการแบ่งตัว เมื่อเรานั้นอายุเพิ่มมากขึ้นการแบ่งตัวของเซลล์ชั้นนอกนั้นจะลดน้อยลง อาจจะมีการแบ่งตัวทุก 6สัปดาห์ ที่ไม่เหมือนกันเหมือนก่อนที่มีการแบ่งตัวทุกสัปดาห์
สาระน่ารู้
 1. หนังแท้ เซลล์ที่มีชีวิตหนา ๆ อยู่ชั้นใต้หนังชั้นนอกประกอบด้วยเส้นเลือดปลายประสาทเส้นประสาทต่อมเหงื่อ มาช่วยเพิ่มความแข็งแรง ให้กับความหนาแน่นของผิวหนัง  ทั้งยังช่วยในเรื่องการแพร่กระจายของออกซิเจนไปยังผิวหนังชั้นนอก ยังมีแอนติบอดี้ ชั้นหนังแท้ที่ลึกและหนาคือ ผิวหนังที่อยู่นอกตาข่าย มันมีเส้นใยคอลลาเจนสาระน่ารู้ เป็นเส้นใยอีลาสติน หลอดเลือด หลอดเลือดแดง ปลายประสาท ไฟโบรบลาสต์ และแมคโครฟาจ เมทริกซ์
 • ชั้นใต้ผิวหนัง เป็นชั้นใต้ไขมันโดยประกอบด้วยเซลล์ไขมันเป็นหลัก ความหนาของผิวหนังขึ้นอยู่กับความหนาของไขมัน ชั้นนี้มีหน้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายโดยตรง ช่วยลดแรงกระแทกจากภายนอก ไขมันจะมีมากใน

ส่วนของสะโพก เอว ต้นขา  ที่มีเนื้อเยื่อที่คล้ายกันกับพังผืดแทรกอยู่ทำการดึงผิวหนังที่เป็นร่อน ๆ

ความสำคัญของหนังแท้ หนังกำพร้าและชั้นใต้ผิวหนัง ช่วยปกป้องโครงสร้างของร่างกาย ไม่ให้รับอันตราย สาระน่ารู้ขับของเสียออกจากร่างกาย อย่างเหงื่อ ช่วยรักษาอุณหภูมิให้ร่างกายนั้นสมดุลไม่ร้อน ไม่หนาวจนเกินไป ทำการขับไขมันออกหล่อเลี้ยงเส้นผม และขนให้เส้นผมนั้นเงางามอยู่เสมอและไม่แห้ง ซึ่งทุกคนย่อมต่างดูแลผิวกันเป็นอย่างดี เพราะเมื่อเรามีผิวหนังที่สวยงามแข็งแรง

ไม่สะอาด ไม่เหยี่ยวเกินกว่าวัยจะเป็นรูปลักษณ์และบุคลิกที่ดี

7  วิธีการดูแลผิวหนัง

 1. อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 เวลา คือ เช้า/เย็น
 2. ทำความสะอาดโดยเฉพาะบริเวณเฉพาะรักแร้ ข้อพับ อวัยวะ ขาหนีบ คอ นิ้วเท้า
 3. หอกตัวด้วยสบู่ที่มีกรดของด่างอ่อนๆ ไม่ควรให้สบู่ที่มีสารการขัดผิวที่อันตรายมากเกินไป
 4. เมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วควรเช็คทำความสะอาดตัวให้แห้งทันที
 5. ดื่มน้ำเยอะเพื่อให้ผัวหนังเปล่งปลั่ง
 6. ควรให้ผิวหนังนั้นได้รับแสงแดดอยู่เสมอ แนะนำให้เป็นแสงแดดในช่วงตอนเช้าสาระน่ารู้ หลีกเลี่ยงการถูกแดดที่จ้าจำทำให้ผิวนั้นไหม้เกรียม กร้านดำ
 7. ระมัดระวังการเครื่องสำอางที่มีสารที่เป็นอันตรายที่รุนแรง เมื่อเกิดสิ่งที่ผิดปกติหรือว่ามีการแพ้แบบรุนแรงควรพบแพทย์ทันที ozppp

ดูดวง อัพเดทข่าวสารสดใหม่ทุกวัน

ดูดวง วันนี้ เช็กดวงรายปักษ์ของผู้ที่เกิดวันที่ 1 – 15 มิถุนายน ของทั้ง 12 ราศี

มาอัพเดทดวงกันว่า ดวงในเดือนนี้ ควรจะต้องรับมืออย่างไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทาง ในการวางแผนชีวิต และเตรียมตัวรับมือ กับดวงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไปดูกันเลย

ราศีเมษ ( 13 เม.ย. – 13 พ.ค. )

การงาน : ปักษ์เดือนนี้ คุณมีเกณฑ์ได้รับหน้าที่ใหม่ หรือมีงานใหม่เข้ามา ละหัวหน้าค่อนข้างคาดหวังกับคุณไว้สูง และมีเกณฑ์ได้งานใหม่

การเงิน : คุณมีความกังวลใจเรื่องการเงิน เพราะต้องแบ่งจ่ายหลายๆส่วน ส่วนรายรับก็มีเข้ามาเท่าเดิม

ความรัก : คนโสด อาจได้เจอคนถูกใจ จากที่ทำงานหรือที่เรียน แต่ความสัมพันธ์อาจไม่คืบหน้า คนมีคู่ ระวังความห่างไกล หรือไม่เข้าใจกัน

สุขภาพ : ระวังเกี่ยวกับระบบเลือด ความดัน หรือมีเหตุให้เลือดออก

ดูดวง

ราศีเมษ ( 14 พ.ค. – 14 มิ.ย. )

การงาน : ต้องแบกงานหลายๆอย่างคนเดียว และต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร หรือระบบการจัดการที่ไม่ดี ทำให้คุณต้องปวดหัว

การเงิน : ในปักษ์นี้จะกว่าที่ผ่านๆมา เพราะหนี้สิ้นเริ่มหมดลง แต่ก็ต้องเก็บเงิน ไม่อย่างนั้นจะไม่เหลือเงินเก็บ

ความรัก : คนโสด จะมีคนไกลเข้ามายื่นความสัมพันธ์ดีๆ แต่อาจกังวลเรื่องระยะทางที่ไกลกัน คนทีคู่ คนรักมีเกณฑ์ใช้เงินก้อนด้วยกัน มีเรื่องต้องโยกย้ายที่อาศัย

สุขภาพ : ระวังเรื่องนอนดึก นอนไม่พอ และนอนไม่ค่อยหลับ

ดูดวง

ราศีเมษ ( 14 มิ.ย. – 14 ก.ค. )

การงาน : ต้องได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆ อาจมีงานที่ถูกบีบให้ทำ ต้องเหนื่อยสักหน่อย คนว่างงานอาจได้งานชั่วคราว

การเงิน : ยังคงมีค่าใช้จ่ายมากอยู่ เงินเข้าเร็ว และออกเร็ว และต้องไปจ่ายเงิน เพื่อช่วยเหลือคนอื่น แบบไม่มีทางเลือก

ความรัก : คนโสด มีคนเข้ามารู้จัก แต่อาจเข้ามาคุยเรื่องงานมากกว่า ต้องระวังว่าเขาอาจหายไปเงียบๆ คนมีคู่ คนรักจะทุ่มเท ให้กับงานมากกว่าคุณ ต้องทำความเข้าใจกันให้มากขึ้น

สุขภาพ : ระวังการดื่มน้ำที่น้อย อาจะเป็นกรดไหลย้อน

ดูดวง

ราศีกรกฎ ( 15 ก.ค. – 16 ส.ค. )

การงาน : มีคนลาออกจากทีม มีเรื่องติดขัด ทำให้เรื่องงานหนักมากขึ้น อาจได้ย้ายสถานที่ทำงาน

การเงิน : ได้เงินจากสถานบันการเงิน ค่าเคลมประกัน อาจต้องได้กู้เงินจากธนาคาร รายจ่ายยังมีมาตลอด ต้องบริหารรายจ่ายให้ดีเสมอ ระวังเรื่องการลงทุน

ความรัก : คนโสด ได้เจอคนมีเสน่ห์ คารมดี เจ้าชู้ ความสัมพันธ์ไม่ค่อยจริงจัง คนมีคู่ คนรักจะพาไปเปลี่ยน บรรยากาศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์

สุขภาพ : ระวังเรื่องลมในท้อง อากาศเปลี่ยนทำให้เป็นภูมิแพ้

ราศีกรกฎ ( 17 ส.ค. – 16 ก.ย. )

การงาน :  หากทำงานออนไลน์ หรือเป็นงานทางไกล ปักษ์นี้งานจะเริ่มนิ่ง หากขายออนไลน์ต้อง หาวิธีปรับเปลี่ยนวิธีขาย และมีเกณฑ์ได้งานใหม่

การเงิน : เงินค่อนข้างตึงมือ มีเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น แต่เดือนนี้จะเริ่มมีสติในการใช้งานมากขึ้น

ความรัก : คนโสด หากมีโอกาสได้เข้าสังคม เจอคนใหม่ๆ มีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจ ความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ คนมีคู่ คนรักอาจได้ความสำคัญจากคนอื่นมากกว่าคุณ ทำให้คุณรู้สึกเหงา ไม่พอใจเท่าไหร่

สุขภาพ : ระวังเรื่องการนั่งท่าเดิมนานๆ มีอาการปวดหลัง ก้นกบ

ดูดวง

ราศีกันย์ ( 17 ก.ย. – 16 ต.ค. )

การงาน : ปักษ์ต้องระวังปัญหาเรื่องเอกสาร สัญญาการทำงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือโดนบังคับให้ต้องเซ็นออกจากงาน

การเงิน : ได้เงินมาแต่ต้องใช้จ่ายหนี้ที่ค้างคาเดือนก่อน ระวังเรื่องหนี้สินที่ผ่อนผันค้างชำระ รายได้จะได้มาด้วยความยากลำบาก วางแผนการเงินให้ดี ก็จะเริ่มมีทางออก

ความรัก : คนโสด ช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาสนใจคุณ แต่ตัวคุณยังไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่ ส่วนคนมีคู่ คนรักจะมีปัญหาหนัก เข้ามา ความสัมพันธ์ค่อนข้างเหนื่อย

สุขภาพ : ระวังเรื่อง ไมเกรน โรคเก่าๆ เดิมๆ กลับมา

สามารรถติดตาม ดูดวง ในเดือนที่เหลือต่ออีกได้ที่ >> ozppp

จัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศ 3 ชิล ๆ ที่ เวียดนาม

จัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศ     เวียดนามเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ยอดฮิตแห่งโลกโซเซียลที่ไม่ว่าใครก็อยากจะมาถ่ายรูปลง เฟสบุ๊ค ไอจี

ให้อีหลาย ๆ ได้อิจฉา เรามาดูกันเลย

บานา ฮิลล์    ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง    ห่างกันประมาณ 40 กิโลเมตร    ใช้เวลาเดินทางไป 30 นาที    เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยม มานานมาก ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้ง 1  ส่วนมากจะตกแต่งสไตล์ฝรั่งเศส   มีสวนไม้ดอก  หมู่บ้านฝรั่งเศส  สวนสนุก    ยังมีกระเช้าชิงช้าที่ยาวที่สุดในโลก       มีอุโมงค์ใต้ดินไว้เพื่อบ่มไวน์     และยังที่นิยมกันมาก ถ้ามาแล้วต้องประทับใจ    จัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศ     เป็นสะพานลอยฟ้าริมหน้าผา    ที่สวยงามที่สุด  ได้ถูกเนรมิตขึ้นบนยอดภูเขาสูง        ความสูงนั้นระดับความสูงของน้ำทะเลราว  1,400 เมตร    รวามระยทางทั้งหมด 150 เมตร    ตัวสะพานนั้นเป็นสีเลืองทอง      เรียกได้เป็นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาด 

 อีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจ คือ   Tomstone Temples     ลักษณะเป็นวัดแบบนิกายเซนเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามโดดเด่น   

จัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศ

ดานัง เป็นเมืองที่ติดกับทะเล  และ       ขนาดใหญ่ของกรุงเวียดนาม         ด้วยความที่ติดกับทะเลนั้นมี        ชายหาดทรายขาวทอดยาว   และท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่าย    ไม่วุ่นวายเมืองกับเมืองอื่น ๆ      ถึงแม้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งแล้ว   นักท่องเที่ยวต่างซึมซับความเงียบเรียบง่ายเข้า         กับสภาพแวดล้อมได้อย่างดี        สถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส     และ      ยังอยู่ไม่ไกลจากเมืองเว้ โดยที่รัฐบาลของเวียดนามนั้นเข้ามาพลัดดันให้ดานังกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสมบูรณ์แบบจัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศ    อย่างเช่นวัดลินห์อึ๋ง   

  ซึ่งตั้งอยู่ที่บนยอดเขาเหนือน้ำทะเล 200เมตร     ห่างตัวดานังเพียง 10กิโลเมตร นั้น         ความโดดเด่นของที่นี่       มีพระแม่เจ้ากวนอิมที่มีความสูง 67 เมตร     เทียบเท่ากับตึก 30 ชั้น  ชาวดานังนั้นได้นับถือพระแม่กวนอิม      องค์นี้มาก     เพราะมีความเชื่อเกี่ยวกับปกป้องภัยพับติทางธรรมชาติอย่างพายุไต้ฝุ่น   ที่เคยมาทำลายล้าง     

ให้บ้านเรือนที่ดานังนั้นเสียหายไม่น้อย       การก่อสร้างพระแม่เจ้ากวนอิม ในปี 2010 

และไฮไลต์ของดานัง ภูเขาอ่อน    โดยมีทั้งหมด 5 ลูก   มีความเชื่อว่า   ภูเขทั้ง 5 ลูกนี้       เป็นตัวแทนของแร่ธาตุ   ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ โลหะ      ชาวดานังจะชอบเรียกว่า       ภูเขาแร่ธาตุทั้ง 5      ด้านบนเป็นที่สักการะพระพุทธเจ้า และ    พระโพธิสัตว์     ปั้นและแกะสลักจากหินอ่อน  

ถ้าใครที่เป็นสายลุยหรือว่าเป็น สายผจญภัย    ก็สามารถเดินเท้าขึ้นเขาได้เลย       หรือว่า สายสบายๆ    ก็มีลิฟแก้วไว้คอยบริการ    ไม่ต้องคอยเดินขึ้นเขาให้เหนื่อย     เก็บแรงไว้ไปเที่ยวที่อื่นต่อ

จัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศ ดานังกรุงเวียดนาม

จัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศ  3.เกิ่นเทอ   เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 4   ของประเทศเวียดนาม  บริเวณดินดอนสามเหลี่ยม        ที่นี่สีชื่อเสียงเรื่องตลาดน้ำเป็นอย่างมาก ถ้าเทียบก็อารมณ์         เหมือนกันกับตลาดน้ำดำเนิน       เสน่ห์อยู่ที่ลำคลองท้องถิ่นที่ยังคงอนุรักษ์ไว้แบบเดิมกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติ     ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเหิ่ว     ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง 

  หากจากนครโฮจินมินท์       ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  169 กิโลเมตร โดยประมาณ      เมื่อในปี 2007 นั้น       สะพานแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ได้มีการถล่มลงมา      ระหว่างการก่อสร้าง   ทำให้มีผู้เสียชีวิต       และ     สร้างจนแล้วเสร็จในเวลาต่อมา    

  ตลาดน้ำแห่งนี้สามารถเดินเล่นได้อย่างสบายใจ        ชมบรรยากาศการใช้ชีวิตกลาวงแม่น้ำของชาวเกิ่นเทอ      ที่เรียกว่าเป็นตลาดน้ำ       นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารสตรีฟู้ดมากมาย       มาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว     สำหรับใครที่เป็นสายกินเที่ยวกลางคืน        ยังมีร้านอาหารตลาดกลางคืน    มีศาลเจ้าอยู่ในกลางเมือง       เรื่องอาหารการกินบอกเลยไม่ต้องห่วงว่ารสชาติจะทานไม่ได้       มีแต่อาหารที่เด็ดแปลกใหม่    จัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศไม่แพ้อาหารที่เมืองใหญ่ ๆ อย่างแน่นอน

 ถ้าเกิดว่าอยากมาเที่ยวที่ไหนที่คุ่มค่า         ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี   ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะมาก    ทั้งเรื่องที่พัก การเดินทางมีรถโดยสาร   หรือ    ประจำทางวิ่งผ่านตลอดสาย  ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวเมืองดานัง  yktcx

สูตรลดหุ่น ลดน้ำหนักเร่งด่วน

สูตรลดหุ่น ลดน้ำหนักเร่งด่วน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอยาก จะผอมลงโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน แน่นอนว่า สาวๆ ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ว่าอย่างไรก็จะสามารถทำได้อย่างแน่นอน แต่วิธีการ ก็จะต้องทำอย่างถูกวิธีด้วย เพราะ การลดน้ำหนักอย่างถูกต้อง และถูกวิธีนั้น จะช่วยทำให้ผู้ลดน้ำหนัก ไม่โยโย่ และไม่เสียสุขภาพด้วย วันนี้เราจึงมี เทคนิคสำหรับ การลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วน ลดได้เร็ว ภายใน 2 อาทิตย์ ซึ่งรับรองเลยว่าได้ผล 100% และไม่อันตรายอย่างแน่นอน ไปดูกันเลย

สูตรลดหุ่น 8 วิธีลดน้ำหนักเร่งด่วน ใน 2 อาทิตย์ ที่ถูกต้อง

สูตรลดหุ่น
 1. เปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารเช้า

แน่นอนว่าอาหารเช้านั้น สำคัญก็จริง แต่ถ้าอยากจะ ลดน้ำหนัก ก็ใช่ว่าคุณจะกินอะไรก็ได้ตามใจปาก แนะนำว่าให้เลือกรับประทาน อาหารจำพวก ธัญพืช 1 ถ้วย คู่กับนมอัลมอนด์ หรือโยเกิร์ต กับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ แทนที่จะรับประทาน ข้าวเหนียวหมูปิ้ง หรืออาหารที่มีไขมันสูง เพราะจะช่วยให้ย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

สูตรลดหุ่น
 1. รับประทานมื้อกลางวัน เน้นทานโปรตีนสูง

สำหรับการรับประทานอาหาร ในมื้อกลางวัน แนะนำว่าให้ทานอาหารที่มีแคลอรีต่ำ แต่เน้นเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง เป็นหลัก เช่น อกไก่ ที่อาจจะทานคู่กับแตงกวา หรือมะเขือเทศ และเพิ่มไข่ต้ม 2 ฟอง และแครทต้มอีกสักเล็กน้อย เพราะอกไก่นั้น เป็นอาหารที่ไขมันน้อย แถมแคลอรีต่ำ และยังช่วยย่อยง่ายอีกด้วย ซึ่งเหมาะกับคนที่ ต้องการลดน้ำหนักแบบสุดๆ

สูตรลดหุ่น
 1. ทานของวาง 2 มื้อต่อวัน

การทานของว่าง ในระหว่างวัน จะช่วยให้ระบบย่อยอาหาร สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่การเลือกทานของว่าง ไม่ใช่การทานขนมขบเคี้ยว ที่มีแคลรีสูง แต่ควรเน้นทางผลไม้ เช่น เบอร์รี่ทั้งหลาย และหากอยากทานของหวาน จำพวกขนม ควรเลือกทาน เจลาตินที่เป็นแบบ Sugar – Free หรือธัญพืชอบกรอบ เป็นต้น เพื่อช่วยให้อิ่มอยู่ท้อง แถมไม่อ้วนอีกด้วย

สูตรลดหุ่น
 1. ทานอาหารเย็น ที่มีแคลอรีต่ำ

อาหารเย็น ถือว่าเป้นตัวการที่ทำให้อ้วนได้ง่ายอย่างมาก เพราะฉะนั้นควรเลือกทานอาหารเย็น ที่มีแคลอรีต่ำ และปริมาณแคลอรีของอาหารมื้อเย็นควรจะน้อยที่สุด กว่าทุกมื้อ เช่นมื้อเช้าควรจะได้รับพลังงานประมาณ 40 % ( ประมาณ 700 กิโลแคลอรี ) มื้อเที่ยง 35 % ( ประมาณ 600 กิโลแคลอรี ) และมื้อเย็น 25 % ( ประมาณ 400 หรือ 500 กิโลแคลอรี ) และที่สำคัญควรทาน มื้อเย็นก่อนเข้านอน ในช่วงเวลา 4-6 ชั่วโมง

 1. ลดการทานโซเดียมให้น้อยลง

ถึงแม้ว่า เกลือ และน้ำปลา ที่ใช้เป็นเครื่องปรุงทั้งหลาย จะทำให้อาหารมีรสชาติ ที่อร่อยขึ้นก็ตาม แต่การทานโซเดียมมากจนเกินไป จะทำให้คุณบวมได้ง่ายมากๆ ฉะนั้นอาหารที่คุณปรุงเอง ควรจะลดเกลือ หรือโซเดียมให้น้อยลง

 1. ลดการทานน้ำตาล

จำพวกเครื่องดื่ม ทั้งหลายที่มีน้ำตาลมาก ไม่ว่าจะเป็น น้ำอัดลม ชานมไข่มุก หรือกาแฟ และชา ที่ใส่น้ำตาล หรือการใส่สารแทนความหวานต่างๆ ควรทานให้น้อยลง เพราะน้ำตาล คือคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง ที่จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมในที่สุด น้ำตาลจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ ของความอ้วน เห็นผลได้ชัดที่สุด

 1. เพิ่มผักในการทานอาหารทุกมื้อ

การเพิ่มผัก เข้าไปในเมนูอาหารของแต่ละมื้อ จะช่วยระบบการย่อยอาหาร และการขับถ่ายที่ดี และช่วยให้การลดน้ำหนักได้ผลเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเพิ่มผักใบเขียว หรือไฟเบอร์ เข้าไปในอาหารทุกมื้อ จะทำให้ระบบย่อยอาหาร ของคุณดีขึ้น ทั้งยังช่วยเรื่องระบบการขับถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้น รับรองว่าพุงแบนราบ อย่างแน่นอน

 1. การกระโดดเชือกทุกวัน วันละ 20 นาที

การกระโดดเชือก เป็นวิธีการออกกำลังกาย ที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีที่สุด เพราะการกระโดดเชือก ที่ใช้เวลาเพียง 15 นาที จะเทียบเท่ากับ การวิ่งออกกำลังกาย มากถึง 30 นาทีเลยละ โดยการกระโดดเชือก ในแต่ละวัน แนะนำให้ทำการกระโดดเชือกครั้งละ 10 นาที วันละ 2 ครั้ง

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับ สูตรการลดหุ่น และวิธีการลดหุ่นให้ถูกต้องได้อย่างเร่งด่วน ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ รับรองว่า หากคุณได้ลองนำไปทำตาม รับรองว่าเห็นผลได้อย่างแน่นอน ติดตามข่าวสารสำคัญได้ที่ >> ozppp.ru