กระบวนการเสริมสร้าง ค่านิยม และความสัมพันธ์ต่อวัฒนธรรม

ค่านิยม  และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่สมาชิกในองค์กรใช้มาตรฐานในการประเมินต่อคำสั่งต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ  จึงเกิดการอบรมตีกรอบให้แก่องค์กรที่มีการปฏิบัติให้ถูกต้องที่สุดในแนวทางการทำงาน โดยสมาชิกทุกคนต้องรับรู้และร่วมแรงการปฏิบัติงานซึ่งจะนำพาไปสู่ การปฏิบัติที่สอดคล้องกับค่านิยมจนกลายเป็นวัฒนธรรมทางองค์กร รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีค่ากำหนดค่านิยมถือเป็นแกนของวัฒนธรรมขององค์กรเป็น ขั้นตอนแรกจากนั้นจะต้องมีสิ่งสื่อสารค่านิยมให้กายเป็นพฤติกรรมของคนในองค์ก รจะต้องมีแรงเสริมสร้างเพื่อบุคลากรทั้งหมดปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมในองค์กรที่สุด โดยค่านิยมนี้มีความเป็นมาตั้งแต่กรมทรัพยากรธรณีโครงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีพระบรมราโชวาทการให้มีการประกาศตั้ง  กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา  ขึ้นในกระทรวงเกษตรที่การเมื่อวันที่ 1 มกราคม ร.ศ110   ในต่อมาได้ย้ายสังกัดไปขึ้นกับกระทรวงต่าง ๆ ตามยุคสมัยที่ 6 คือกระทรวงเกษตรราชาธิราช ภายหลังได้มีการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ 2545 ของกรมทรัพยากรธรณี หรือวัฒนธรรมขององค์กรเป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกยึดถือ และปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นนิสัยและความเคยชินเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นวิถีปฏิบัติ  แต่ปฏิวัติโดยความเชื่อของค่านิยมร่วมทางภาษาวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ทำให้คนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมอย่างมีระเบียบและมีความสุขสงบเป็นห่วงของวัฒนธรรมออกมา ค่านิยม ในรูปแบบของจริยธรรมตลอดค่าของความนิยมที่ได้ใช้การตัดสินใจ หรือว่าการวินิจฉัยสั่งการตามใจระยะทำขององค์กรถือ เป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากทำให้การดำเนินงานขององค์กรก้าวหน้า และส่งผลให้องค์กรนั้น ได้รับความเชื่อถือจากสังคมจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องนำเอาจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและการแก้ไขอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือภาพพจน์ที่ดีในระยะยาวขององค์กร ดูในองค์กรทางเกิดการรวมกลุ่มของคนที่มีระเบียบอย่างที่จัดวางไว้ ถ้าปัจเจกบุคคลจะเห็นได้ว่าบุคคลจะกระทำไปตามเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้อาศัยอยู่ในส่วนรวมของใจและจิตใจเป็นตัวนำที่เอามากล่าวกันว่าสำเร็จด้วยใจ เมื่อพวกเขาอาศัยอยู่รวมกันแล้วสิ่งที่ผูกความแตกต่างของจิตใจ เรามีให้อยู่ด้วยกันไโดยเฉพาะค่านิยมที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่ตนเองนั้นมีวิถีชีวิตอยู่และความสอดคล้องกันได้สิ่งนั้น ๆ คือวัฒนธรรมแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะมีผลกระทบต่อองค์กร โดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยีที่จะสามารถทำให้งานง่ายขึ้นทำให้การทำงานของยุคข้อมูลข่าวสาร หรือยุคโลกาภิวัตน์สามารถที่จะจัดขนาดขององค์กรให้เล็กลง ค่านิยม เริ่มมีการกระจายอำนาจออกไปให้บริการอย่างกว้างขวาง เฉพาะพื้นที่เฉพาะรายเฉพาะด้านชนกลุ่มคนเหล่านี้มีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม อย่างเช่น กลุ่มบัญชีกลุ่มนิติกร กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ

ค่านิยม

ประโยชน์ของ ค่านิยม ที่มีต่อบุคลากร

การยอมรับพร้อมที่จะปฏิบัติตามคุณค่าที่คู่ควรว่ากลุ่มคนมีอยู่ต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นวัดถูกทางความคิดอุดมคติ ค่านิยม พร้อมทั้งการกระทำทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุนทรียภาพ โดยจะมีการประเมินค่าทักษะต่าง ๆ โดยที่ถ้วนรอบคอบ เนื่องจากองค์กรนาน ๆ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการบริหารให้ทันสมัย ต่อเหตุการณ์สภาวะของรูปมากยิ่งขึ้นจึงต้องเตรียมตัว และตื่นตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงถ้าคนในองค์กรขาด คุณภาพก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ ฉะนั้น แล้ววัฒนธรรมขององค์กรจึงมีการเปรียบเสมือนรากแก่นขององค์กร ซึ่งเป็นตัวผลักดันและขับเคลื่อนในองค์กรก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจและคุณอายุที่กำหนดเอาไว้ซึ่งคนในองค์กร ต้องดูแลและเสริมสร้างวัฒนธรรมน้ำสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรเพื่อนำพาไปสู่ความสำเร็จในอนาคต  

ค่านิยมที่มีประโยชน์ต่อบุคลากร สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ง่ายขึ้น และใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นมีความสุข เนื่องจากมีแบบแผนทางการปฏิบัติซึ่งวัตถุ ค่านิยม ว่าสิ่งใดถูกว่าสิ่งใดผิดมีคุณค่าหรือว่าไม่มีคุณค่าที่จะทำบุคลากรได้เห็นทิศทาง และเข้าใจแนวทางในการทำงานของคนในองค์กรมากยิ่งขึ้นทำให้งานนั้นบรรลุผลสำเร็จและมุ่งสู่ความก้าวหน้า

สามารถติดตามข่าวสารดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> arki-online

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น